Portal Rasmi Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang

Glosari PTGPP

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TermDefinition
Pengarah Negeri
ertinya Pengarah Tanah dan Galian bagi Negeri itu yang dilantik di bawah seksyen 12 dan termasuklah seorang Timbalan Pengarah Tanah dan Galian yang dilantik di bawahnya
Pentadbir Tanah
ertinya Pentadbir Tanah bagi Hasil yang dilantik di bawahnya dan berhubung dengan mana-mana tanah kepada Pentadbir Tanah hendaklah ditafsirkan sebagai rujukan kepada Pentadbir Tanah atau mana-mana Pentadbir Tanah Daerah yang mempunyai bidang kuasa dalam daerah atau daerah kecil di mana tanah itu terletak
Penyatuan tanah
bermaksud dua atau lebih lot-lot yang berdampingan yang dipegang secara berasingan disatukan menjadi satu lot untuk dipegang di bawah satu hakmilik dengan syarat hendaklah lot-lot tersebut terletak di Mukim, Bandar dan Pekan yang sama.
Perbadanan Pengurusan
Seksyem 4 Akta Hakmilik Strata 1985 mentakrifkan "Perbadanan Pengurusan" sebagai perbadanan pengurusan yang ditubuhkan di bawah seksyen 39 yang terdiri daripada semua pemilik petak termasuklah dalam hal pembangunan berperingkat, pemilik blok atau blok sementara. Perbadanan Pengurusan bertaraf sebagai sebuah perbadanan atau “body corporate” iaitu ianya boleh mendakwa dan juga boleh didakwa. Perbadanan Pengurusan wujud di bawah Akta Hakmilik Strata 1985 dan tidak perlu berdaftar dengan Pendaftar Syarikat atau Pendaftar Pertubuhan.
Petak
Seksyen 4 Akta Hakmilik Strata 1985 mendefinisikan "Petak" sebagai sesuatu bangunan yang dipecah bahagi, ertinya salah satu daripada unit individu yang (kecuali dalam hal suatu petak aksesori) terkandung dalamnya yang dipegang mengikut hakmilik strata yang berasingan dan berhubung dengan suatu tanah yang dipecah bahagi, ertinya satu daripada unit-unit individu petak tanah.
Petak Aksesori
Seksyen 4 Akta Hakmilik Strata 1985 mentakrifkan "Petak Aksesori" sebagai mana-mana petak yang ditunjukkan dalam suatu pelan strata sebagai petak aksesori yang digunakan atau dicadang hendak digunakan bersama-sama dengan suatu petak. Petak aksesori dalam skim strata kebiasaannya merujuk kepada tempat letak kereta (parking) atau setor yang terletak di mana-mana lokasi dalam skim strata.
Pihak berkuasa perancang

ertinya man-mana pihak berkuasa yang mempunyai bidang kuasa di bawah mana-mana undang-undang buat masa itu berkuatkuasa berhubungan dengan perancangan bandar, perancangan desa atau kedua-duanya

Pilihan Bahasa | Bahasa Lain

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10