Portal Rasmi Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang

Glossary PTGPP

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TermDefinition
Hakmilik sementara
ertinya tanah yang telah diluluskan pemberimilikan tetapi belum diukur halus mengikut peruntukan KTN. Hakmilik Sementara Pejabat Pendaftar dalam Borang 11A dan Hakmilik Pejabat Tanah dalam Borang 11B
Hakmilik Strata
ertinya hakmilik yang dikeluarkan untuk setiap unit (petak) bagi sesebuah bangunan berbilang tingkat atau petak tanah yang unit-unitnya telah dijual atau suatu blok sementara. Contohnya setiap unit atau petak dalam pembangunan rumah pangsa, pangsapuri, kondominium, townhouse, kompleks komersial bercampur dan rumah kedai boleh dikeluarkan hakmilik strata.
Hakmilik tetap
ertinya apabila sesuatu tanah telah diukur halus dan keluasannya muktamad telah ditentukanertinya
Hasil tanah
ertinya setiap jumlah wang yang sekarang kena dibayar yang akan selepas ini kena bayar kepada Pihak Berkuasa Negeri ke atas akaun man-mana premium atau sewa yang akan dibayar berkenaan dengan tanah berimilik atau di bawah sebarang lesen atau permit berhubungan dengan tanah dan fee-fee dari mana-mana jenis (termasuk fee-fee tungakan dan meskipun ia merupakan item-item hasil Persekutuan, mana-mana fee, kos atau lain-lain jumlah wang yang akan dibayar berkaitan dengan penjalanan mana-mana pengukuran oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan) yang akan dikenakan di bawah Akta ini atau mana-mana undang-undang tanah terdahulu

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10