Portal Rasmi Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang

Glossary PTGPP

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TermDefinition
Sekatan kepentingan
ertinya apa-apa batasan yang dikenakan oleh Pihak Berkuasa Negeri ke atas mana-mana dari kuasa yang diberi kepada tuanpunya oleh Bahagian Sembilan atau ke atas mana-mana kuasa urusniaganya di bawah Divisyen IV dan apa-apa batasan yang serupa yang dikenakan di bawah mana-mana undang-undang tanah terdahulu
Sungai
ertinya mana-mana sungai, anak sungai, caruk atau lain-lain aliran air semulajadi dan apa-apa cawangan sungai, alur-delta atau lencongan buatan darinya
Syarikat Asing

ertinya (a) suatu syarikat asing sebagaimana yang ditakrifkan dalam subseksyen (1) seksyen 4 Akta Syarikat 1965; (b) suatu syarikat yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 dengan lima puluh peratus atau lebih-lebih syer-syer undiannya yang dipegang oleh seorang yang bukan warganegara, atau oleh suatu syarikat asing yang disebut dalam perenggan (a), atau oleh kedua-duanya, pada masa cadangan pengambilan mana-mana tanah atau apa-apa kepentingan pada tanah atau pada pelaksanaan mana-mana instrumen atau suratikatan itu berkenaan dengan mana-mana tanah berimilik atau apa-apa kepentingan dalamnya, mengikut mana-mana yang berkenaan; atau (c) suatu syarikat yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 dengan lima puluh peratus atau lebih syer-syer undiannya dipegang oleh suatu syarikat yang disebut dalam perenggan (b), atau oleh suatu syarikat yang disebut dalam perenggan (b) bersama dengan seorang yang bukan warganegara atau suatu syarikat asing yang disebut dalam perenggan (a), pada masa cadangan pengambilan mana-mana tanah atau apa-apa kepentingan kepada tanah atau pada mana pelaksanaan instrumen atau suratikatan kepada berkenaan dengan mana-mana tanah berimilik atau apa-apa kepentingan dalamnya, mengikut mana yang berkenaan

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10