Portal Rasmi Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang

Glosari PTGPP

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TermDefinition
Undang-Undang tanah terdahulu
ertinya mana-mana undang-undang berhubungan dengan tanah yang berkuatkuasa di dalam Negeri itu pada bila-bila masa sebelum bermulanya Akta ini
Unit-unit Syer
Seksyen 4 Akta Hakmilik Strata 1985 mentakrifkan "unit-unit syer" sebagai unit-unit syer yang ditetapkan bagi petak itu sebagaimana yang ditunjukkan dalam jadual unit-unit syer.
Urusniaga
ertinya apa-apa transaksi berkenaan dengan tanah berimilik yang dikuatkuasakan di bawah kuasa-kuasa yang diberi oleh Divisyen IV dan apa-apa transaksi yang serupa yang dikuatkuasakan di bawah peruntukan mana-mana undang-undang tanah terdahulu tetapi tidak termasuk mana-mana kaveat atau perintah larangan

Pilihan Bahasa | Bahasa Lain

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10