Portal Rasmi Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang

Strata

Strata

 
  
 
PENDAFTARAN TANAH
(Klik tab di bawah untuk maklumat lanjut)
 

Urusan

  
Permohonan Pecah Bahagi Bangunan Seksyen 9 dan 10 Akta Hakmilik Strata / Permit Ruang Udara / Mengklasifikasikan Rumah Kos Rendah  
  
Permohonan Daftarai Strata (Strata Roll)
  
Permohonan Sijil-Sijil

Perkhidmatan Kaunter

Urusan

Nombor Kaunter

Waktu Urusan

Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang
Aras 3, 10000 Komtar, Pulau Pinang No. Tel: 04-6505217

Hakmilik Strata

 16 dan 17

Isnin – Khamis 8.00 pagi – 5.00 petang

Jumaat 8.00 pagi – 12.15 t/hari 2.45 petang - 5.00 petang

Kadar Bayaran/Fi

Akta Hakmilik Strata 1985

Kaedah-Kaedah Hakmilik Strata (Negeri Pulau Pinang) 2015

(Kaedah 4)

FI

BIL

BUTIRAN
PERUNTUKAN BERKENAAN DALAM AKTA
BORANG BERKENAAN DALAM AKTA/UNDANG-UNDANG BERTULIS LAIN
KADAR (RM)
1.
Carian rekod pemilikan hakmilik strata di bawah seksyen 384 Kanun Tanah Negara [Akta 56 tahun 1965]
Seksyen 5
 

200.00 bagi setiap skim

2.
Permohonan untuk pecah bahagi bangunan, bangunan dan tanah, atau tanah
Seksyen 9
Borang 1 Akta (muat turun)
50.00 bagi tiap-tiap petak/blok sementara, tertakluk kepada bayaran minimum 500.00
3.
Permohonan kepada Pihak Berkuasa Negeri untuk mengklafikasikan mana-mana jenis bangunan sebagai bangunan kos rendah
Seksyen 9B
Borang A Jadual II
Kaedah-Kaedah (muat turun)
10.00 bagi setiap skim
4.
Permohonan Sijil Formula Unit Syer
Seksyen 10
Borang B Jadual II
Kaedah-Kaedah (muat turun)
200.00 bagi setiap permohonan
5.
Permohonan pindaan Sijil Formula Unit Syer
Perenggan 81(1) (e)
 
500.00 bagi setiap pindaan
6.
Permohonan Penggantian Sijil Formula Unit Syer
Perenggan 81(1) (e)
 
300.00 bagi setiap pindaan
7.
Deposit Permohonan Blok Sementara
Subseksyen 10(2)
Borang C Jadual II
Kaedah-Kaedah (muat turun)
500.00 bagi tiap-tiap petak tertakluk kepada bayaran minumum 20,000.00
8.
Pendaftaran dan pengeluaran hakmilik strata
Seksyen 16
Borang 4 Akta
50.00 bagi tiap-tiap hakmilik strata
9.
Permohonan Perakuan Penubuhan Perbadanan Pengurusan
Seksyen 17
Borang 9 Akta (muat turun)
50.00 bagi setiap skim
10.
Permohonan Penggantian Perakuan Penubuhan Perbadanan Pengurusan
Perenggan 81(1) (e)
 
50.00 bagi setiap penggantian
11.
Permohonan Perakuan Perbadanan Pengurusan Subsidiari
Seksyen 17A
Borang 9 Akta (muat turun)
50.00 bagi tiap-tiap perakuan
12.
Permohonan Penggantian Perakuan Perbadanan Pengurusan Subsidiari
Perenggan 81(1) (e)
 
50.00 bagi setiap penggantian
13.
Permohonan untuk pengeluaran hakmilik strata yang berasingan berkenaan dengan hakmilik strata sementara
Seksyen 20B
Borang 5 Akta (muat turun)
50.00 bagi tiap-tiap petak, tertakluk kepada bayaran minimum 500.00
14.
Permohonan untuk memecah petak
Seksyen 28
Borang 6 Akta (muat turun)
500.00 bagi tiap-tiap petak permohonan
15.
Permohonan untuk menyatukan petak-petak
Seksyen 28
Borang 7 Akta (muat turun)
500.00 bagi tiap-tiap petak permohonan
16.
Pemberitahu Cadangan Penamatan Pecah Bahagi Bangunan Yang Dipecah Bahagi
Seksyen 57
Borang 8 Akta (muat turun)
50.00 bagi setiap skim
17.
Lain-lain permohonan yang tidak diperuntukkan
Perenggan 81(1) (a)
 
50.00

Garis Panduan

 
(Klik pada ikon pdf untuk download )
 
BIL.
TAJUK
MUAT TURUN
1

Senarai Semak Borang Permohonan Bahagian Hakmilik Strata

 
2

Carta Alir Permohonan

Formula Unit Syerpdf icon
Mengklasifikasikan Bangunan Kos Rendahpdf icon
Pecah Bahagi Bangunanpdf icon
Pecah Petak dan Penyatuan Petakpdf icon
Penamatan Skim Stratapdf icon
Pengeluaran Hakmilik Strata Blok Sementarapdf icon
Perakuan Perbadanan Pengurusan Subsidiaripdf icon
Permit Ruang Udarapdf icon
3

Panduan Penetapan Formula Unit Syer (BM)

pdf icon
4

Share Units Formula Guideline (BI)

pdf icon
 

Pilihan Bahasa | Bahasa Lain

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10