SOALAN LAZIM BERKAITAN HASIL & PEMBAYARAN CUKAI TANAH ONLINE
(Untuk muat turun soalan lazim ini, sila klik DISINI)
 
 
 
 
arrow
Soalan:
Apakah itu cukai tanah?
 
Jawapan:
 
 
 
 
 
Cukai Tanah ditafsirkan sebagai "sewa" di bawah Seksyen 5 Kanun Tanah Negara 1965 sebagai:
    (i) apa-apa jumlah wang tahunan yang dikenakan kepada Pihak Berkuasa Negeri (PBN) sebagai sewa.
    (ii) apa-apa pembayaran lain yang terhutang kepada PBN yang mengikut mana-mana undang-undang bertulis hendaklah dipungut seolah-olah ia adalah sewa atau hasil tanah; dan
    (iii) apa-apa fee yang akan dibayar kepada PBN berkenaan dengan tunggakan sewa menurut kuasa kaedah-kaedah di bawah Seksyen 14.
 
arrow
Soalan:
Siapakah yang perlu menjelaskan cukai tanah?
 
Jawapan:
Merujuk kepada Seksyen 95 Kanun Tanah Negara 1965, setiap pemilik tanah berdaftar ATAU wakil bagi pihaknya bertanggungjawab untuk menjelaskan cukai tanah tahunan.
 
arrow
Soalan:
Bilakah anda sepatutnya membayar cukai tanah?
 
Jawapan:
Mulai 1 Januari sehingga 31 Mei setiap tahun. Selepas daripada tarikh tersebut, denda lewat akan dikenakan.
 
arrow
Soalan:
Mengapa anda perlu membayar cukai tanah?
 
Jawapan:
Adalah menjadi tanggungjawab setiap pemilik tanah (atau wakil bagi pihaknya) untuk membayar cukai tanah kepada Pihak Berkuasa Negeri setiap tahun tanpa perlu menunggu makluman melalui bil cukai tanah.
 
arrow
Soalan:
Implikasi jika gagal menjelaskan cukai tanah?
 
Jawapan:
Di bawah Seksyen 100 Kanun Tanah Negara, tanah anda akan DIRAMPAS.
 
arrow
Soalan:
Bagaimanakah pembayaran online cukai tanah boleh dibuat?
 
Jawapan:
Pembayaran online cukai tanah boleh dibuat sama ada melalui Portal e-Tanah http://etanah.penang.gov.my ATAU melalui Portal e-Bayar http://ebayar.penang.gov.my. Jika membuat pembayaran melalui Portal e-Bayar pengguna dinasihatkan supaya Daftar Ahli terlebih dahulu bagi membolehkan pengguna untuk mencetak semula resit bayaran cukai tanah jika diperlukan pada masa akan datang..
 
arrow
Soalan:
Adakah cukai tanah dan cukai taksiran boleh dibayar secara online?
 
Jawapan:
Ya, cukai tanah boleh dibayar melalui Portal e-Tanah dan Portal e-Bayar. Manakala cukai taksiran hanya boleh dibayar melalui Portal e-Bayar sahaja.
 
arrow
Soalan:
Apakah perbezaan antara menggunakan kad kredit dan kad debit untuk bayaran cukai tanah?
 
Jawapan:
Bagi pembayaran secara debit, caj perkhidmatan yang bank kenakan adalah RM0.53 per transaksi manakala bayaran melalui kad kredit, caj perkhidmatannnya adalah 1.908% ke atas jumlah bayaran bagi setiap transaksi.
 
arrow
Soalan:
Bolehkah pembayaran cukai tanah secara online dibuat melalui portal bank seperti maybank2u.com atau CIMB Clicks?
 
Jawapan:
Tidak boleh, kerana tiada kemudahan pembayaran cukai tanah melalui portal bank untuk Pulau Pinang. Bayaran online hanya boleh dibuat melalui portal yang disediakan iaitu Portal e-Tanah atau Portal e-Bayar.
 
arrow
Soalan:
Bolehkah resit bayaran cukai tanah online yang telah dibayar dicetak semula?
 
Jawapan:
Resit bayaran cukai tanah online boleh dicetak semula jika pembayaran sebelum ini dibuat melalui Portal e-Tanah dengan klik pada menu 'Cetak Semula Resit', masukkan nombor akaun cukai tanah, klik 'Cari', pilih dan klik pada tarikh resit yang disenaraikan dan klik 'Jana Resit'.
   
Jika bayaran dibuat melalui Portal e-Bayar, pengguna perlu Daftar Ahli terlebih dahulu bagi membolehkan pengguna untuk mencetak semula resit bayaran cukai tanah jika diperlukan pada masa akan datang. Disamping itu, pengguna boleh menyemak maklumat pembayaran yang telah dibuat. Bagi pengguna yang tidak mendaftar sebagai ahli dan ingin mendapatkan resit, sila hubungi Web Admin untuk tindakan selanjutnya.
 
arrow Soalan: Bolehkah pembayaran cukai tanah dibuat 2 atau 3 akaun sekaligus?
  Jawapan: Pembayaran cukai tanah tidak boleh dibuat sekaligus kerana 1 akaun cukai tanah adalah hanya untuk 1 bayaran sahaja.
 
arrow Soalan: Apakah yang berlaku kepada pembayaran cukai tanah secara online yang tiada status bayaran?
  Jawapan: Bagi pembayaran yang dibuat pada hari yang sama, pengguna perlu menunggu sehingga 1 hari bekerja berikutnya untuk pemprosesan dan pengesahan bayaran oleh pihak bank dan Pejabat Daerah dan Tanah (kemungkinan berlaku 'attempt payment' pada bayarannya). Sila hubungi Bahagian Hasil, PTG Pulau Pinang untuk semakan pembayaran.
 
arrow Soalan:
Apakah yang perlu dilakukan sekiranya, setelah selesai membuat bayaran di kaunter Pejabat Daerah dan Tanah, status masih menunjukkan pembayaran belum dijelaskan apabila semakan dibuat?
  Jawapan:
Jika dibayar pada hari yang sama, sila semak melalui Portal e-Tanah dan Portal e-Bayar jika berdaftar (bayaran belum replikasi ke Pejabat Daerah - replikasi transaksi online hari ini hanya dapat disemak di kaunter Pejabat Daerah keesokkan harinya kecuali jika disemak di kaunter PTG).
 
arrow Soalan:
Adakah bayaran cukai tanah online telah berjaya sedangkan semasa proses bayaran "processing loading" mengambil masa yang terlalu lama dan kemudiannya mendapati duit di dalam akaun telah pun ditolak?
  Jawapan:
Bayaran telah selesai, sila semak bayaran keesokkan harinya. Jika masih tiada apa-apa status, mohon hubungi Bahagian Hasil, PTG Pulau Pinang.
 
arrow Soalan: Saya adalah pengguna berdaftar di dalam Portal e-Bayar dan telah mencuba untuk memasukkan akaun cukai tanah tetapi tidak berjaya. Bagaimanakah cara untuk saya mengatasi masalah tersebut?
  Jawapan:
Sila pastikan anda menggunakan web browser Mozilla Firefox. Jika pengguna masih ingin menggunakan Internet Explorer juga, masalah ini akan berlaku dan setelah tambah nombor akaun, pengguna perlu tutup semula Internet Explorer dan buka semula selepas 10 ke 15 minit.
 
arrow Soalan: Apakah yang perlu dilakukan sekiranya pemilihan bank untuk urusan pembayaran tidak dapat dilakukan (online) ?
  Jawapan: Sila pastikan 'pop-up blocker' telah ditutup (off).
 
arrow Soalan: Apakah yang perlu dilakukan sekiranya kad kredit tidak boleh digunakan setelah beberapa kali cubaan untuk membuat bayaran?
  Jawapan: Sila hubungi bank yang mengeluarkan kad kredit tersebut.
 
arrow Soalan: Saya adalah pemegang kad kredit, bagi saya caj yang dikenakan 1.908% bagi setiap transaksi adalah terlalu mahal dan mengapa caj tersebut tidak dikecualikan?
  Jawapan: Segala caj bayaran adalah ditentukan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang.
 
arrow Soalan:
Apakah yang perlu dilakukan sekiranya terpapar mesej "PTG service is not available" pada skrin semasa proses pembayaran dilakukan?
  Jawapan: Maklum segera pada Bahagian Hasil, PTG Pulau Pinnag dan tindakan akan diambil secepat mungkin.
 
arrow Soalan: Bagaimanakah cara untuk menukar alamat pada bil cukai tanah?
  Jawapan:
(i) Penukaran alamat boleh dilakukan melalui online dengan melayari PTGBil di Portal Rasmi Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang di alamat http://ptg.penang.gov.my/ptgbil
   
(ii) Penukaran alamat boleh juga dilakukan di setiap kaunter Pejabat Tanah dan Daerah dan di kaunter Hasil, PTG Pulau Pinang dengan mengisi Borang NA.2. (Bawa sesalinan Geran atau Perjanjian Jual Beli)
 
arrow Soalan: Bilakah permohonan pengurangan cukai tanah boleh dibuat?
  Jawapan:
Permohonan pengurangan cukai tanah boleh dibuat pada setiap tahun dan kemukakan permohonan tersebut pada atau sebelum 31 Mac setiap tahun dengan melengkapkan borang permohonan pengurangan cukai tanah (borang boleh diperolehi di kaunter Pejabat Daerah dan Tanah).
 
arrow Soalan: Bolehkah bayaran cukai tanah dibuat di daerah-daerah lain?
  Jawapan: Bayaran cukai tanah boleh dibayar dimana-mana kuanter hasil Pejabat Daerah dan Tanah di dalam negeri Pulau Pinang.
 
 
 
 
SOALAN LAZIM BERKAITAN HAKMILIK STRATA
(Untuk muat turun soalan lazim ini, sila klik DISINI)
 
 
 
 
arrow
Soalan:
Apakah yang dimaksudkan dengan pecah bahagi bangunan kepada petak dan tanah?
 
Jawapan:
 
 
 
 
 
Pecah bahagi ini bermaksud pengeluaran hakmilik berasingan yang dipanggil hakmilik strata bagi tiap-tiap petak (unit) dalam bangunan yang mempunyai dua (2) tingkat atau lebih atas tanah berimilik dan dipegang sebagai satu lot di bawah hakmilik tetap. Mana-mana tanah berimilik yang mempunyai dua (2) bangunan atau lebih dan tidak melebihi empat tingkat dalam satu lot boleh juga dipecah bahagi kepada petak-petak tanah yang akan dikeluarkan hakmilik strata yang berasingan.
 
arrow
Soalan:
Siapakah yang boleh memohon pecah bahagi bangunan?
 
Jawapan:
Dibawah Seksyen 7 Akta Hakmilik Strata 1985, pemilik mana-mana tanah berimilik yang mana di atasnya terdapat bangunan yang boleh dipecah bahagi di bawah Seksyen 6 Akta Hakmilik Strata 1985 boleh memohon untuk memecah bahagi sesuatu bangunan atau tanah bagi mendapatkan hakmilik strata.
 
arrow
Soalan:
Siapakah yang wajib memohon pecah bahagi bangunan?
 
Jawapan:
Mana-mana tuan tanah yang telah menjual atau bersetuju menjual salah satu daripada petak-petak dalam skim strata yang berkenaan, maka tuan tanah hendaklah memohon hakmilik strata mengikut tempoh yang telah ditetapkan dalam Seksyen 8 Akta Hakmilik Strata 1985.
 
arrow
Soalan:
Apakah syarat-syarat untuk memohon pecah bahagi bangunan?
 
Jawapan:
Jenis Permohonan
(i) Pecah Bahagi Bangunan
(ii) Pecah Bahagi Tanah
Syarat-Syarat Bangunan
- Mempunyai 2 tingkat atau lebih
- Tidak melebihi 4 tingkat bagi setiap petak tanah
- Diperakui sebagai Bangunan Kos Rendah oleh Pihak Berkuasa Negeri (jika berkaitan)
- Bangunan terlibat bukan bangunan kos rendah
- Bangunan merupakan blok sementara (jika ada)
- Bangunan BUKAN merupakan blok sementara
- Bangunan didirikan dalam 1 lot tanah
- Diperakui siap oleh Pihak Berkuasa Tempatan/Arkitek iaitu bangunan memperolehi Sijil Layak Menduduki/Perakuan Siap dan Pematuhan
Syarat-Syarat Tanah
- Merupakan tanah berimilik (alienated land)
- Tanah dipegang di bawah 1 lot
- Baki pajakan (leasehold) tidak kurang 21 tahun
- Tanah dipegang di bawah hakmilik kekal atau hakmilik sementara yang telah diluluskan pelan akui untuk pendaftaran hakmilik kekal
 
 
arrow
Soalan:
Apa yang dimaksudkan dengan Hakmilik Strata?
 
Jawapan:
Hakmilik yang dikeluarkan di bawah Seksyen 16 Akta Hakmilik Strata 1985 untuk setiap unit (petak) bagi sesebuah bangunan berbilang tingkat atau petak tanah. Hakmilik Strata disediakan atas nama orang yang terakhir sekali didaftarkan sebagai pemilik lot tanah yang diberikan.
 
arrow
Soalan:
Apakah yang dimaksudkan dengan Petak?
 
Jawapan:
Seksyen 4 Akta Hakmilik Strata 1985 mendefinisikan "Petak" sebagai sesuatu bangunan yang dipecah bahagi, ertinya salah satu daripada unit individu yang (kecuali dalam hal suatu petak aksesori) terkandung dalamnya yang dipegang mengikut hakmilik strata yang berasingan dan berhubung dengan suatu tanah yang dipecah bahagi, ertinya satu daripada unit-unit individu petak tanah.
 
arrow
Soalan:
Apakah yang dimaksudkan dengan petak aksesori?
 
Jawapan:
Seksyen 4 Akta Hakmilik Strata 1985 mentakrifkan "Petak Aksesori" sebagai mana-mana petak yang ditunjukkan dalam suatu pelan strata sebagai petak aksesori yang digunakan atau dicadang hendak digunakan bersama-sama dengan suatu petak. Petak aksesori dalam skim strata kebiasaannya merujuk kepada tempat letak kereta (parking) atau setor yang terletak di mana-mana lokasi dalam skim strata.
 
arrow
Soalan:
Apakah yang dimaksudkan dengan blok sementara?
 
Jawapan:
Seksyen 4 Akta Hakmilik Strata 1985 mentakrifkan "blok sementara " sebagai suatu blok berkenaan dengan sesuatu bangunan yang dicadang untuk, atau sedang didirikan atas bangunan atau tanah, yang baginya suatu hakmilik strata sementara yang berasingan telah dipohon.
 
arrow Soalan:
Apakah yang dimaksudkan dengan unit-unit syer?
  Jawapan:
Seksyen 4 Akta Hakmilik Strata 1985 mentakrifkan "unit-unit syer" sebagai unit-unit syer yang ditetapkan bagi petak itu sebagaimana yang ditunjukkan dalam jadual unit-unit syer.
 
arrow Soalan:
Apakah definisi tempoh permulaan?
  Jawapan:
Seksyen 4 Akta Hakmilik Strata 1985 mentakrifkan "tempoh permulaan" sebagai tempoh yang bermula dari tertubuhnya perbadanan pengurusan dan berakhir bila terdapatnya pemilik, tidak termasuk pemilik lot yang didaftarkan sebagai pemilik petak atau petak-petak atau blok atau blok-blok sementara yang bilangan unit syernya itu sekurang-kurangnya satu perempat daripada agregat unit syer.
arrow
Soalan:
Apakah maksud perbadanan pengurusan?
 
Jawapan:
Seksyen 4 Akta Hakmilik Strata 1985 mentakrifkan "Perbadanan Pengurusan" sebagai perbadanan pengurusan yang ditubuhkan di bawah seksyen 39 yang terdiri daripada semua pemilik petak termasuklah dalam hal pembangunan berperingkat, pemilik blok atau blok sementara.
   
Perbadanan Pengurusan bertaraf sebagai sebuah perbadanan atau “body corporate” iaitu ianya boleh mendakwa dan juga boleh didakwa. Perbadanan Pengurusan wujud di bawah Akta Hakmilik Strata dan tidak perlu didaftarkan dengan Pendaftar Syarikat atau Pendaftar Pertubuhan.
 
arrow Soalan: Apakah yang dimaksudkan dengan Kumpulan Wang Pengurusan?
  Jawapan:
Seksyen 45 Akta Hakmilik Strata 1985 mentakrifkan "kumpulan wang pengurusan" sebagai suatu kumpulan wang pengurusan yang pada pendapat perbadanan pengurusan cukup untuk menampung apa-apa perbelanjaan tadbiran yang mungkin dilakukan bagi maksud-maksud mengawal, mengurus dan mentadbirkan harta bersama, membayar cukai, kadar premium insurans dan menjalankan apa-apa obligasi lain di pihak perbadanan pengurusan.
 
arrow Soalan:
Apakah sebab sesuatu bangunan berbilang tingkat itu belum mendapat hakmilik strata?
  Jawapan:
Sebab sesuatu bangunan berbilang tingkat itu belum mendapat hakmilik strata adalah seperti berikut:
    (i) Pemilik asal gagal membuat permohonan pecah bahagi bangunan untuk pengeluaran hakmilik strata
   
(ii) Permohonan pecah bahagi bangunan tidak menepati syarat-syarat kelulusan di bawah Seksyen 9 Akta Hakmilik Strata 1985, contohnya pemilik tanah belum melepaskan gadaian, lot-lot tanah belum dicantumkan menjadi satu lot di bawah hakmilik muktamad, masih terdapat tunggakan cukai tanah, lot tanah masih berstatus hakmilik sementara.
arrow Soalan:
Bilakah pembeli akan diberikan hakmilik strata?
  Jawapan:
Pembeli akan diberikan hakmilik strata setelah pemilik asal dan pembeli menyempurnakan pindahmilik strata di bawah Seksyen 40A Akta Hakmilik Strata 1985.
   
Pemilik asal hendaklah menyempurnakan pemindahan hakmilik strata dalam tempoh masa dua belas (12) bulan dari tarikh pengeluaran hakmilik strata oleh Pentadbir Tanah.
   
Manakala Pemilik Petak (Pembeli) hendaklah menyempurnakan pemindahan hakmilik strata dalam tempoh masa dua belas bulan (12) bulan dari tarikh notis pemindahan hakmilik strata yang dikeluarkan oleh pemilik asal atau dari tarikh pembelian petak mengikut mana-mana yang berkenaan.
arrow
Soalan:
Apakah hak-hak pemilik petak di bawah Akta Hakmilik Strata 1985?
 
Jawapan:
Hak-hak pemilik petak di bawah Akta Hakmilik Strata 1985 adalah seperti berikut:
    (i) Memindahmilik, menggadai, memecah dan menyatukan petak-petak hakmilik (Seksyen 44(5) Akta Hakmilik Strata 1985)
    (ii) Mengundi dalam Mesyuarat Agung Tahunan dan Mesyuarat Agung Luar Biasa yang dibuat oleh oleh Perbadanan Pengurusan (Seksyen 36 Akta Hakmilik Strata 1985)
    (iii) Hak menggunakan harta bersama (Seksyen 34 Akta Hakmilik Strata 1985)
    (iv) Hak ke atas perkhidmatan seperti bekalan air, pembentungan, bekalan elektrik dan perkhidmatan lain yang berkaitan dengan pembangunan yang berstrata tersebut (Seksyen 35 Akta Hakmilik Strata 1985)
    (v) Meneliti rekod dan akaun Perbadanan Pengurusan (Seksyen 45(4) Akta Hakmilik Strata 1985)
 
arrow
Soalan:
Apakah tanggungjawab seorang pemilik petak di bawah Akta Hakmilik Strata 1985?
 
Jawapan:
Tanggungjawab seorang pemilik petak di bawah Akta Hakmilik Strata 1985 adalah seperti berikut:
    (i) Membayar caruman kepada Kumpulan Wang Pengurusan (Seksyen 41A (3) Akta Hakmilik Strata 1985)
    (ii) Mematuhi undang-undang kecil yang sedang berkuatkuasa (Seksyen 44 Akta Hakmilik Strata 1985)
    (iii) Menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan dan Mesyuarat Agung Luar Biasa
    (iv) Mematuhi apa-apa arahan yang dikeluarkan oleh perbadanan pengurusan atau pihak berkuasa awam/tempatan
 

MyID

 

NAMA PERKHIDMATAN YANG SUDAH MENGGUNAKAN MyID

1 Permohonan Pengemaskinian Maklumat Pembayar Bil Cukai Tanah Semakan status permohonan adalah menggunakan No. KP seperti tertera di MyKad. Semakan Online boleh dicapai melalui pautan Semak Permohonan Mengemaskini Maklumat Pembayar Cukai Tanah di http://ptg.penang.gov.my/ptgbil
2

Semakan Kebenaran PindahMilik Tanah

Pertanyaan status permohonan menggunakan MyID pemohon melalui sistem eTanah
3 Semakan  Kebenaran Cagar Tanah
4


Semakan Kebenaran Pajakan/Pajakan Kecil

go greensmall

PTG D'Online
 
User Information, SSO (Single Sign On) is use to login PTGPP's Applicatons System
 
INOVASI & INISIATIF ICT PTGPP
[ INTERNET ]
PTGPP ICT INOVASI & INISIATIF
[ INTERNET ]
( Click the tab below to read further information)

PTGUpFile

PTGUpFile20Banner

PTGUpFile
(PTG Penang Upload File System)

The ICT initiative & innovation as facility to upload & download files to fulfill PTG Development Division managing & transfering LANDCOM documents. The system to help them to solve files delivery & management from/to Distric Office & PTG. No need to use manual method anymore to transfer files using CD delivery / pen drive / email (large problem file size not support) .

PTGSmat

PTGSmat20bannerPTGSmat

(Sistem Maklumat Pegawai dan Kakitangan PTG Pulau Pinang)

Merupakan inisiatif & inovasi ICT sebagai Sistem Maklumat Khas untuk Pegawai dan Kakitangan PTG Pulau Pinang untuk Bahagian Khidmat Pengurusan PTG.Ia yang berfungsi untuk mengumpul dan mengurus profail pegawai dan kakitangan PTG. Ia diintegrasikan dengan Portal Rasmi PTG Pulau Pinang sebagai direktori kakitangan untuk makluman orang ramai dan warga PTG serta untuk muat naik/turun borang-borang online PTG. Selain itu ia juga mempunyai Maklumat Aktiviti Jabatan, Ruangan Motivasi Pekerja, Senarai Hari Lahir Auto Pegawai dan Kakitangan dan sebagainya. Akan datang akan dibangunkan pelbagai lagi modul baru seperti tempahan bilik mesyuarat, tempahan kenderaan pejabat dan log masuk stor PTG.

PTGKuari

PTGKuari20Banner PTGKuari

(Sistem Maklumat Kuari PTG Pulau Pinang)

Ia juga salah satu lagi inisiatif & inovasi ICT untuk Bahagian Pembangunan PTG untuk merekod semua data-data Kuari dan boleh digunakan untuk rujukan oleh PTG dan Pejabat Daerah di Pulau Pinang. Maklumat Kuari termasuk dokumen dan gambar-gambar lokasi juga boleh diperolehi melalui sistem ini. Ia dapat dijadikan sebagai pangkalan data berpusat untuk rujukan maklumat Kuari di Pulau Pinang.

PTGBil

PTGBil20bannerPTGBil

(Sistem Permohonan Pengemaskinian Maklumat Bil Cukai Tanah PTG Pulau Pinang)

Sistem PTGBil merupakan satu medium yang membolehkan orang awam (pengguna) membuat permohonan pengemaskinian maklumat pada bil cukai tanah dan menyemak status permohonan tersebut secara online menggunakan kad pengenalan (MyID) dan nombor pengenalan lain. Permohonan pengemaskinian maklumat-maklumat pembayar cukai tanah adalah seperti nama pembayar, nombor kad pengenalan, alamat penghataran bil cukai tanah, nombor telefon, telefon bimbit dan e-Mel. Pengemaskinian data akan dibuat pada Sistem e-TANAH & maklumat asal yang dimasukkan pengguna setelah permohonan disahkan tepat & betul oleh pegawai/kakitangan yang bertugas. Akan datang, pengguna juga boleh membuat persetujuan untuk menerima bil cukai tanah melalui e-Mel dan lain-lain maklumat serta notifikasi dari PTG Pulau Pinang.

 
PTGPP ICT INOVASI & INISIATIF
[ INTRANET ]
(Hanya boleh diakses dalam rangkaian Penang*NET sahaja)
( Click the tab below to read further information)

PTGendos

PTGendos20banner PTGendos
(Sistem Rekod dan Pemantauan Dokumen Perserahan PTGPP)

PTGendos ini merupakan inisiatif & inovasi ICT untuk memudahkan proses memantau dan merekod semua proses perserahan bagi urusan Urusniaga dan Bukan Urusniaga yang masuk sehingga keluar di Bahagian Strara & Pendaftaran di PTG Pulau Pinang dan sehingga ke proses jilid. Sistem ini digunakan oleh kerani kemasukan untuk membuat kemasukan, pendaftar untuk mengesahkan perserahan, kerani isihan untuk menyerahkan perserahan kepada pelanggan dan proses rekod dan kerani rekod untuk proses penjilidan dan disimpan perserahan tersebut ke bilik kebal. Setiap dokumen perserahananugerah20inovasi tersebut direkodkan dan dipantau pergerakannya menggunakan sistem ini mengikut tugas pegawai/kakitangan yang melaksanakannya. Sistem ini dan PTG Pulau Pinang telah dinobatkan sebagai Johan Anugerah Inovasi dalam Anugerah Kualiti Sektor Awam Peringkat Negeri Pulau Pinang 2009.

PTGScan

PTGScan20BannerPTGScan
(Sistem Simpanan dan Carian Maklumat Surat PTG Pulau Pinang
)

 

Sistem PTGScan ini dibangunkan untuk Bahagian Khidmat Pengurusan PTG untuk proses kemasukan dan kemaskini surat-surat masuk jabatan. Surat boleh diakses, dibuat carian dan dimuat turun oleh semua warga PTG untuk rujukan, semakan, gantian surat yang hilang, surat asal yang dicari tidak dijumpai dan sebagainya. Dengan adanya sistem ini dapat dijadikan sandaran apabila berlaku keciciran & kehilangan surat asal serta dapat dijadikan pangkalan data koleksi surat jabatan.

 

PTGHelpdesk

PTGHelpdesk20BannerPTGHelpDesk
(Sistem Aduan,Pinjaman Peralatan & Khidmat Rundingan dan Nasihat ICT PTG Pulau Pinang)

PTGHelpdesk adalah sistem yang dibangunkan berkonsepkan knowledge base. Sistem ini mempunyai 3 modul utama iaitu Klinik ICT untuk menerima dan menyelesaikan aduan dan masalah ICT pengguna, Peminjaman Peralatan ICT untuk permohonan peralatan ICT bagi urusan di PTG dan Khidmat Rundingan dan Nasihat ICT untuk mendapatkan Khidmat Rundingan dan Nasihat berkaitan ICT. Sistem ini akan digunakan oleh semua Pegawai dan Kakitangan PTG untuk mendapatkan perkhidmatan ICT dari Bahagian Teknologi Maklumat PTG. Sistem ini juga dapat membantu menepati Piagam Pelanggan Bahagian Teknologi Maklumat PTG.

PTGChateX

PTGChateXnewProjek PTGChateX 

 (Saluran Komunikasi Teks Rasmi PTGPP)

Merupakan satu inisiatif ICT Bahagian Teknologi Maklumat PTGPP untuk meningkatkan tahap & saluran komunikasi antara pegawai dan kakitangan tertentu di semua bahagian di PTG Pulau Pinang dan Pejabat Tanah & Daerah (PTD) menggunakan kaedah mekanisma perisian chat khas untuk kegunaan dalaman PTG dan PTG-PTD.

Selain dari saluran komunikasi e-Mel, SMS dan telefon yang sedia ada, penggunaan kaedah chat dalam urusan rasmi harian amat berkesan dalam proses komunikasi dua hala, banyak hala (broadcast) - pengumuman, kaedah perkongsian fail dalam organisasi, pemantauan pegawai, komunikasi mendatar dan dengan pengurusan atasan dengan lebih cekap di samping dapat meningkatkan produktiviti kerja pegawai & kakitangan PTG.

Skrin Shot

iPadPTG

iPadPTG thumbnail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iPadPTG Online

iPadPTG Online PTGPP merupakansatuGerbangAplikasidanMaklumatyang memudahkanpenyampaiandanperkongsianmaklumatsertamemudahkancapaiankepadasistem-sistemdanaplikasiaplikasidalamandanluarankepadasemuapegawaidankakitangan PTG Pulau Pinang. Iadilancarkanpada  Isnin, 16 Januari 2012 yang lalu.

 

Akses Sistem |Skrin Shot 1|Skrin Shot 2|Skrin Shot 3 |Manual Pengguna

LANDS AND MINES OFFICE PENANG
Level 3, 19, 21 and 22, 10000 KOMTAR,
Penang, Malaysia.
Tel: +604-6505211
Faks: +604-2619588
eMail: webptg[at]penang[dot]gov[dot]my

Copyright © 2013-2016 Lands and Mines Office Penang.
Information Technology Division.
Best view, please use Internet Explorer 11 or higher, Mozilla Firefox 27.0.1 or higher,Safari and Google Chrome with resolution 1280x800 pixels or higher.

Last Updated On:

15 April 2024 | 11:50 AM

  QRCurve

  

Harap Maaf, sistem daftar masuk pengguna tidak boleh beroperasi buat masa ini.

Segala kesulitan amatlah dikesali.

Sekian, terima kasih.

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10