Glossary PTGPP

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Term Definition
Pajakan
ertinya pajakan berdaftar atau pajakan kecil tanah berimilik
Pajakan kecil
ertinya satu pajakan kecil berdaftar bagi mana-mana tanah berimilik
Pajakan Mukim
ertinya satu dokumen hakmilik daftaran dalan Borang 5E (iaitu dalam borang yang sesuai di bawah Akta ini mengenai tanah yang dipegang di bawah hakmilik Pejabat Tanah untuk tempoh beberapa tahun)
Pajakan Negeri
ertinya satu dokumen hakmilik daftaran dalam Borang 5c (iaitu dalam borang yang sesuai di bawah Akta ini kepada tanah yang dipegang di bawah hakmilik Pejabat Pendaftaran untuk satu tempoh beberapa tahun)
Pecah bahagian tanah
bermaksud satu lot tanah yang di pegang oleh dua orang atau lebih sebagai tuanpunya bersama dipecah bahagikan supaya terletakhak kepada setiap orang daripada mereka, di bawah hakmilik yang berasingan , bermakna setiap seorang tuantanah mendapat hakmilik diatas nama masing-masing.
Pecah sempadan tanah
bermaksud satu lot tanah dipecah kepada 2 atau lebih bahagian supaya setiap satunya dipegang di bawah hakmilik yang berasingan oleh tuanpunya yang sama atau tuanpunya bersama yang sama.
Pelupusan
bererti apa-apa pelupusan tanah atau ruang udara yang dibuat oleh Pihak Berkuasa Negeri di bawah Kanun Tanah Negara. Ini membawa maksud bahawa PBN boleh membenarkan seseorang atau syarikat atau badan untuk mendudukki,memilikki dan mengusahakan tanah kerajaan
Pembeli

ertinya mana-mana orang atau badan yang dengan sucihati dan untuk balasan bernilai mendapat hak kepada atau sebarang kepentingan atas tanah

Pemungut
ertinya sebarang Pentadbir Tanah (PT), Pegawai Tanah, Pegawai Daerah ataupun pegawai lain yang dilantik di bawah undang-undang tanah negeri termasuklah Penolong PT atau Penolong Pegawai Daerah
Pendaftar
ertinya: a) berhubung dengan tanah yang dipegang atau akan dipegang di bawah hakmilik Pejabat Pendaftaran atau di bawah bentuk hakmilik sementara bersamaan dengan hakmilik Pejabat Pendaftaran atau di bawah hakmilik subsidiari yang bergantung kepada hamilik Pejabat Pendaftaran, Pendaftar Hakmilik atau Timbalan Pendaftar Hakmilik yang dilantik di bawah seksyen 12; b) berhubung dengan tanah yang dipegang di bawah hakmilik Pejabat Tanah atau di bawah bentuk hakmilik sementara bersamaan dengannya atau di bawah hakmilik subsidiari yang bergantung kepada hakmilik Pejabat Tanah, Pentadbir Tanah

LANDS AND MINES OFFICE PENANG
Level 3, 19, 21 and 22, 10000 KOMTAR,
Penang, Malaysia.
Tel: +604-6505211
Faks: +604-2619588
eMail: webptg[at]penang[dot]gov[dot]my

Copyright © 2013-2016 Lands and Mines Office Penang.
Information Technology Division.
Best view, please use Internet Explorer 11 or higher, Mozilla Firefox 27.0.1 or higher,Safari and Google Chrome with resolution 1280x800 pixels or higher.

Last Updated On:

15 April 2024 | 11:50 AM

  QRCurve

  

Harap Maaf, sistem daftar masuk pengguna tidak boleh beroperasi buat masa ini.

Segala kesulitan amatlah dikesali.

Sekian, terima kasih.

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10