BULETIN PEJABAT TANAH DAN GALIAN PULAU PINANG
(Klik tab di bawah mengikut TAHUN buletin diterbitkan)
 

2011

EDISI TAJUK MUAT TURUN
Jul-Sept

Buletin Gempak PTGPP

2012

"Tiada buletin diterbitkan bagi tahun 2012"

2013

"Tiada buletin diterbitkan bagi tahun 2013"

2014

"Tiada buletin diterbitkan bagi tahun 2014"

2015

"Tiada buletin diterbitkan bagi tahun 2015"

 
 
  
 
RISALAH PEJABAT TANAH DAN GALIAN PULAU PINANG
(Klik pada ikon pdf untuk download )
 

 

BIL.
TAJUK
MUAT TURUN
1

Pengenalan Kepada Sistem eTanah

pdf icon
2

ePerkhidmatan PTGPP

pdf icon
3

Pembayaran Cukai Tanah Melalui eBayar

pdf icon
4

Flyers Peringatan Bayar Cukai Tanah

pdf icon
5

Flyers Elak Denda Lewat Bayar Cukai Tanah

pdf icon

 

 
SOALAN LAZIM BERKAITAN PENDAFTARAN URUSAN TANAH
(Untuk muat turun soalan lazim ini, sila klik DISINI)
 
 
 
 
arrow
Soalan:
Kenapa setiap urusan tanah seperti pindahmilik atau pajakan atau gadaian perlu didaftarkan?
 
Jawapan:
 
 
 
 
 
Ini adalah kerana di bawah Kanun Tanah Negara 1965, setiap instrumen yang melibatkan urusniaga perlu di daftarkan sebelum ianya diiktiraf berkuatkuasa.
 
arrow
Soalan:
Apakah jenis-jenis urusniaga?
 
Jawapan:

i) Pindahmilik

   

ii) pajakan dan sewaan

   

ii) gadaian dan lien

   

ii) isemen

 
arrow
Soalan:
Apakah borang-borang yang digunakan untuk pendaftaran urusniaga?
 
Jawapan:
(i) Borang 14A - pindahmilik tanah, bahagian atau pajakan
   
(ii) Borang 14B - pindahmilik gadaian
 
   
(iii) Borang 15A - pajakan tanah
   
(iv) Borang 15B - pajakan kecil tanah
 
   
(v) Borang 15C - penyerahan balik pajakan
   
(vi) Borang 16A - gadaian - untuk menjamin pembayaran wang pokok
 
   
(vii) Borang 16B - gadaian - untuk menjamin pembayaran wang semasa
   
(viii) Borang 16C - penagguhan gadaian
   
(ix) Borang 16F - perakuan jual oleh Mahkamah
   
(x) Borang 16I - perakuan jual oleh Pentadbir Tanah
   
(xi) Borang 16N - melepaskan gadaian
   
(xii) Borang 17A - pemberian isemen
   
(xiii) Borang 17B - pemberian isemen berbalas (berkenaan dengan dinding kongsi)
   
(xiv) Borang 17C - melepaskan isemen
 
arrow
Soalan:
Siapakah yang dibenarkan menyempurnakan suratcara urusan boleh daftar?
 
Jawapan:
Seksyen 210(2) KTN memperuntukan orang sebenar hendaklah menyempurnakan suratcara urusan dengan menurunkan tandatangan atau cap ibu jarinya ke atas suratcara tersebut. Orang sebenar ialah termasuk:
   
(i) orang perseorangan
   
(ii) orang perseorangan atas sifatnya sebagai pemegang amanah
 
   
(iii) pegawai awam seperti mana-mana pegawai Mahkamah dan Pegawai Pemegang Harta
   
(iv) orang perseorangan atas sifatnya sebagai penerima di bawah surat kuasa wakil
 
 
arrow
Soalan:
Bagaimanakah suratcara urusan melibatkan syarikat atau perbadanan atau pertubuhan dapat di sempurnakan?
 
Jawapan:
(i) Sebuah syarikat yang didaftarkan mengikut Akta Syarikat 1965 boleh menyempurnakan suratcara dengan menurunkan meterai syarikat dan kenyataan yang ditandatangani oleh setiausaha syarikat atau pegawai tetap lain atau timbalannya dan mana-mana ahli lembaga pengarah yang mengesahkan bahawa meterai itu diturnkan ke atas suratcara di hadapan mereka.
   
(ii) Pertubuhan perbadanan yang ditubuhkan oleh undang-undang Persekutuan atau Negeri boleh menyempurnakan suratcara urusan dengan cara yang terkandung dalam undang-undang tubuhnya.
   
(iii) Pertubuhan yang ditubuhkan mengikut Akta Pertubuhan 1966 dan ianya memiliki tanah bukan atas nama pemegang-pemegang amanah, maka suratcara urusan berkenaan dengan tanah tersebut hendaklah disempurnakan oleh tiga orang pegawai pertubuhan itu yang ada pada masa ini (pelantikan mereka disahkan dengan sijil yang dikeluarkan oleh Pendaftar Pertubuhan) dan dimeterai dengan meterai pertubuhan itu.
 
arrow
Soalan:
Siapakah pihak-pihak yang boleh membuat penyaksian?
 
Jawapan:
(i) Majistret
    (ii) Pengarah Negeri
    (iii) Pendaftar Hakmilik
    (iv) Pentadbir Tanah
    (v) Peguambela dan Peguamcara
    (vi) Notari Awam
    (vii) Pegawai-Pegawai di kedutaan seperti di Jadual Kelima KTN
 
arrow
Soalan:
Apakah Surat Kuasa Wakil?
 
Jawapan:
Surat Kuasa Wakil adalah satu dokumen yang memberi kuasa kepada mana-mana orang atau badan untuk bertindak bagi pihak yang terlibat sebagaimana tafsiran Seksyen 10 Akta Surat Kuasa Wakil 1949 dan dokumen Surat Kuasa Wakil tersebut perlulah didaftarkan di Mahkamah Tinggi. Walau bagaimanapun, di bawah Seksyen 433F, semua suratcara atau instrumen yang ditandatangani oleh bukan warganegara yang memegang Surat Kuasa Wakil adalah tidak sah dan tidak boleh di daftarkan.
 
arrow
Soalan:
Bolehkah pendaftaran urusan dibuat tanpa bayaran duti setem dan cukai tanah dijelaskan terlebih dahulu?
 
Jawapan:
Tidak boleh. Bayaran duti setem dan cukai tanah bagi tahun semasa haruslah dijelaskan sebelum pendaftaran urusan dibuat.
 
arrow
Soalan:
Apakah kadar bayaran pendaftaran bagi pindahmilik tanah atau pindahmilik pajakan?
 
Jawapan:
Kadar bayaran pendaftaran pindahmilik tanah atau pindahmilik pajakan adalah mengikut nilaian semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Penilaian atau Lembaga Hasil Dalam Negeri (Sila lihat jadual dibawah).
   
NILAIAN
KADAR BAYARAN
RM 25, 000 dan ke bawah
RM 50
RM 25, 000 - RM 50,000
RM 75
RM 50, 000 - RM 100,000
RM 125
RM 100, 000 - RM 200,000
RM 250
RM 200, 000 - RM 300,000
RM 375
RM 300,000 - RM 400,000
RM 550
RM 400, 000 - RM 500,000
RM 1000
RM 500,000 - RM600,000
RM 1250
RM 600,000 - RM 700,000
RM 1500
RM 700,000 - RM 800,000
RM 1750
RM 800,000 - RM 900,000
RM 2000
RM 900,000 - RM 1,000,000
RM 2250
RM 1,000,000 dan ke atas (Warganegara)
RM 1250 bagi nilai RM 1 Juta & tambahan 0.5% dari nilaian yang melebihi RM 1 Juta dikira mengikut nilai Ringgit yang terdekat.
RM 1,000,000 dan ke atas (Bukan Warganegara, Pemastautin Tetap atau Syarikat luar negara)
RM 10000 bagi nilai RM 1 Juta & tambahan 0.5% dari nilaian yang melebihi RM 1 Juta dikira mengikut nilai Ringgit yang terdekat.
 
 
arrow Soalan: Apakah akan berlaku jika perserahan digantung atau ditolak?
  Jawapan:
Penyerah atau pemohon akan dimaklumkan berkenaan perserahan yang digantung dengan tempoh dan sebab-sebabnya. Tempoh pengantungan tidak lebih dari 14 hari dari tarikh penyerah atau pemohon menerima surat gantung. Setelah dimaklumkan, jika penyerah atau pemohon gagal melengkapkan atau membetulkan suratcara tersebut dalam masa yang ditentukan, maka perserahan tersebut akan ditolak.
 

 

"NO Press Releases at the moment"

 
SOALAN LAZIM BERKAITAN HASIL & PEMBAYARAN CUKAI TANAH ONLINE
(Untuk muat turun soalan lazim ini, sila klik DISINI)
 
 
 
 
arrow
Soalan:
Apakah itu cukai tanah?
 
Jawapan:
 
 
 
 
 
Cukai Tanah ditafsirkan sebagai "sewa" di bawah Seksyen 5 Kanun Tanah Negara 1965 sebagai:
    (i) apa-apa jumlah wang tahunan yang dikenakan kepada Pihak Berkuasa Negeri (PBN) sebagai sewa.
    (ii) apa-apa pembayaran lain yang terhutang kepada PBN yang mengikut mana-mana undang-undang bertulis hendaklah dipungut seolah-olah ia adalah sewa atau hasil tanah; dan
    (iii) apa-apa fee yang akan dibayar kepada PBN berkenaan dengan tunggakan sewa menurut kuasa kaedah-kaedah di bawah Seksyen 14.
 
arrow
Soalan:
Siapakah yang perlu menjelaskan cukai tanah?
 
Jawapan:
Merujuk kepada Seksyen 95 Kanun Tanah Negara 1965, setiap pemilik tanah berdaftar ATAU wakil bagi pihaknya bertanggungjawab untuk menjelaskan cukai tanah tahunan.
 
arrow
Soalan:
Bilakah anda sepatutnya membayar cukai tanah?
 
Jawapan:
Mulai 1 Januari sehingga 31 Mei setiap tahun. Selepas daripada tarikh tersebut, denda lewat akan dikenakan.
 
arrow
Soalan:
Mengapa anda perlu membayar cukai tanah?
 
Jawapan:
Adalah menjadi tanggungjawab setiap pemilik tanah (atau wakil bagi pihaknya) untuk membayar cukai tanah kepada Pihak Berkuasa Negeri setiap tahun tanpa perlu menunggu makluman melalui bil cukai tanah.
 
arrow
Soalan:
Implikasi jika gagal menjelaskan cukai tanah?
 
Jawapan:
Di bawah Seksyen 100 Kanun Tanah Negara, tanah anda akan DIRAMPAS.
 
arrow
Soalan:
Bagaimanakah pembayaran online cukai tanah boleh dibuat?
 
Jawapan:
Pembayaran online cukai tanah boleh dibuat sama ada melalui Portal e-Tanah http://etanah.penang.gov.my ATAU melalui Portal e-Bayar http://ebayar.penang.gov.my. Jika membuat pembayaran melalui Portal e-Bayar pengguna dinasihatkan supaya Daftar Ahli terlebih dahulu bagi membolehkan pengguna untuk mencetak semula resit bayaran cukai tanah jika diperlukan pada masa akan datang..
 
arrow
Soalan:
Adakah cukai tanah dan cukai taksiran boleh dibayar secara online?
 
Jawapan:
Ya, cukai tanah boleh dibayar melalui Portal e-Tanah dan Portal e-Bayar. Manakala cukai taksiran hanya boleh dibayar melalui Portal e-Bayar sahaja.
 
arrow
Soalan:
Apakah perbezaan antara menggunakan kad kredit dan kad debit untuk bayaran cukai tanah?
 
Jawapan:
Bagi pembayaran secara debit, caj perkhidmatan yang bank kenakan adalah RM0.53 per transaksi manakala bayaran melalui kad kredit, caj perkhidmatannnya adalah 1.908% ke atas jumlah bayaran bagi setiap transaksi.
 
arrow
Soalan:
Bolehkah pembayaran cukai tanah secara online dibuat melalui portal bank seperti maybank2u.com atau CIMB Clicks?
 
Jawapan:
Tidak boleh, kerana tiada kemudahan pembayaran cukai tanah melalui portal bank untuk Pulau Pinang. Bayaran online hanya boleh dibuat melalui portal yang disediakan iaitu Portal e-Tanah atau Portal e-Bayar.
 
arrow
Soalan:
Bolehkah resit bayaran cukai tanah online yang telah dibayar dicetak semula?
 
Jawapan:
Resit bayaran cukai tanah online boleh dicetak semula jika pembayaran sebelum ini dibuat melalui Portal e-Tanah dengan klik pada menu 'Cetak Semula Resit', masukkan nombor akaun cukai tanah, klik 'Cari', pilih dan klik pada tarikh resit yang disenaraikan dan klik 'Jana Resit'.
   
Jika bayaran dibuat melalui Portal e-Bayar, pengguna perlu Daftar Ahli terlebih dahulu bagi membolehkan pengguna untuk mencetak semula resit bayaran cukai tanah jika diperlukan pada masa akan datang. Disamping itu, pengguna boleh menyemak maklumat pembayaran yang telah dibuat. Bagi pengguna yang tidak mendaftar sebagai ahli dan ingin mendapatkan resit, sila hubungi Web Admin untuk tindakan selanjutnya.
 
arrow Soalan: Bolehkah pembayaran cukai tanah dibuat 2 atau 3 akaun sekaligus?
  Jawapan: Pembayaran cukai tanah tidak boleh dibuat sekaligus kerana 1 akaun cukai tanah adalah hanya untuk 1 bayaran sahaja.
 
arrow Soalan: Apakah yang berlaku kepada pembayaran cukai tanah secara online yang tiada status bayaran?
  Jawapan: Bagi pembayaran yang dibuat pada hari yang sama, pengguna perlu menunggu sehingga 1 hari bekerja berikutnya untuk pemprosesan dan pengesahan bayaran oleh pihak bank dan Pejabat Daerah dan Tanah (kemungkinan berlaku 'attempt payment' pada bayarannya). Sila hubungi Bahagian Hasil, PTG Pulau Pinang untuk semakan pembayaran.
 
arrow Soalan:
Apakah yang perlu dilakukan sekiranya, setelah selesai membuat bayaran di kaunter Pejabat Daerah dan Tanah, status masih menunjukkan pembayaran belum dijelaskan apabila semakan dibuat?
  Jawapan:
Jika dibayar pada hari yang sama, sila semak melalui Portal e-Tanah dan Portal e-Bayar jika berdaftar (bayaran belum replikasi ke Pejabat Daerah - replikasi transaksi online hari ini hanya dapat disemak di kaunter Pejabat Daerah keesokkan harinya kecuali jika disemak di kaunter PTG).
 
arrow Soalan:
Adakah bayaran cukai tanah online telah berjaya sedangkan semasa proses bayaran "processing loading" mengambil masa yang terlalu lama dan kemudiannya mendapati duit di dalam akaun telah pun ditolak?
  Jawapan:
Bayaran telah selesai, sila semak bayaran keesokkan harinya. Jika masih tiada apa-apa status, mohon hubungi Bahagian Hasil, PTG Pulau Pinang.
 
arrow Soalan: Saya adalah pengguna berdaftar di dalam Portal e-Bayar dan telah mencuba untuk memasukkan akaun cukai tanah tetapi tidak berjaya. Bagaimanakah cara untuk saya mengatasi masalah tersebut?
  Jawapan:
Sila pastikan anda menggunakan web browser Mozilla Firefox. Jika pengguna masih ingin menggunakan Internet Explorer juga, masalah ini akan berlaku dan setelah tambah nombor akaun, pengguna perlu tutup semula Internet Explorer dan buka semula selepas 10 ke 15 minit.
 
arrow Soalan: Apakah yang perlu dilakukan sekiranya pemilihan bank untuk urusan pembayaran tidak dapat dilakukan (online) ?
  Jawapan: Sila pastikan 'pop-up blocker' telah ditutup (off).
 
arrow Soalan: Apakah yang perlu dilakukan sekiranya kad kredit tidak boleh digunakan setelah beberapa kali cubaan untuk membuat bayaran?
  Jawapan: Sila hubungi bank yang mengeluarkan kad kredit tersebut.
 
arrow Soalan: Saya adalah pemegang kad kredit, bagi saya caj yang dikenakan 1.908% bagi setiap transaksi adalah terlalu mahal dan mengapa caj tersebut tidak dikecualikan?
  Jawapan: Segala caj bayaran adalah ditentukan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang.
 
arrow Soalan:
Apakah yang perlu dilakukan sekiranya terpapar mesej "PTG service is not available" pada skrin semasa proses pembayaran dilakukan?
  Jawapan: Maklum segera pada Bahagian Hasil, PTG Pulau Pinnag dan tindakan akan diambil secepat mungkin.
 
arrow Soalan: Bagaimanakah cara untuk menukar alamat pada bil cukai tanah?
  Jawapan:
(i) Penukaran alamat boleh dilakukan melalui online dengan melayari PTGBil di Portal Rasmi Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang di alamat http://ptg.penang.gov.my/ptgbil
   
(ii) Penukaran alamat boleh juga dilakukan di setiap kaunter Pejabat Tanah dan Daerah dan di kaunter Hasil, PTG Pulau Pinang dengan mengisi Borang NA.2. (Bawa sesalinan Geran atau Perjanjian Jual Beli)
 
arrow Soalan: Bilakah permohonan pengurangan cukai tanah boleh dibuat?
  Jawapan:
Permohonan pengurangan cukai tanah boleh dibuat pada setiap tahun dan kemukakan permohonan tersebut pada atau sebelum 31 Mac setiap tahun dengan melengkapkan borang permohonan pengurangan cukai tanah (borang boleh diperolehi di kaunter Pejabat Daerah dan Tanah).
 
arrow Soalan: Bolehkah bayaran cukai tanah dibuat di daerah-daerah lain?
  Jawapan: Bayaran cukai tanah boleh dibayar dimana-mana kuanter hasil Pejabat Daerah dan Tanah di dalam negeri Pulau Pinang.
 

LANDS AND MINES OFFICE PENANG
Level 3, 19, 21 and 22, 10000 KOMTAR,
Penang, Malaysia.
Tel: +604-6505211
Faks: +604-2619588
eMail: webptg[at]penang[dot]gov[dot]my

Copyright © 2013-2016 Lands and Mines Office Penang.
Information Technology Division.
Best view, please use Internet Explorer 11 or higher, Mozilla Firefox 27.0.1 or higher,Safari and Google Chrome with resolution 1280x800 pixels or higher.

Last Updated On:

15 April 2024 | 11:50 AM

  QRCurve

  

Harap Maaf, sistem daftar masuk pengguna tidak boleh beroperasi buat masa ini.

Segala kesulitan amatlah dikesali.

Sekian, terima kasih.

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10