e-Tanah Profile

(Click tab below for futher information)

Objective

Objective & e-Tanah Core BusinessOBJECTIVE

 • To improve the delivery of land administration services in Peninsular Malaysia by utilizing ICT integratively.

e-Tanah Core Business

 • To create a comprehensive system for land offices in order to modernize the entire land transaction activities in an effort to realize Electronic Government implementation in the State of Penang.
 • Enhancement of work processes, physical and organizational infrastructure and laws to facilitate and strealine the existing work processes.
 • To develop and expand the function as well as to enhance the existing systems in tandem with Strategic Planning of Information Technology, Director General Lands And Mines Department. These systems will be incorporated to form an integrated land administration and management system.

 

 


Scope

e-Tanah Scope

Urusan di dalam e-Tanah (85 urusan)

Registration

  1. Pendaftaran Hakmilik Sementara
  2. Pendaftaran Hakmilik Tetap dan Strata
  3. Pendaftaran Hakmilik Sementara Pendua –DHK hilang
  4. Pendaftaran Hakmilik Sementara – DHD hilang
  5. Pajakan Tanah
  6. Pindahmilik Gadai
  7. Gadaian
  8. Perintah Jual Mahkamah
  9. Perintah Jual Pentadbir Tanah
10. Melepas Gadaian
11. Kaveat Persendirian
12. Tarikbalik Kaveat Persendirian
13. Semua business area yang ada dalam SPTB akan digunapakai dalam e-Tanah
14. Pesaka- Integrasi e-Tanah dengan e-JKPTG

Land Revenue

15. Kutipan Hasil

Strata Titles

16. Pecah bahagi Bangunan
17. Penukaran Hakmilik Strata Provisional kepada Hakmilik Strata
18. Klasifikasi Bangunan Kos Rendah
19. Pecah Bahagi Petak
20. Penyatuan Petak
21. Penamatan Skim Strata
22. Waran Penahanan
23. Perbadanan Pengurusan
24. Penguatkuasaan-Seksyen 8 AHS

Land Development

25. Pecah Bahagian Tanah
26. Pecah Sempadan Tanah
27. Penyatuan Tanah
28. Tukar Syarat Kegunaan Tanah
29. Tukar Syarat Dibawah Enakmen Air
30. Tukar Syarat Dibawah Akta Pemuliharaan Tanah
31. Pecah Sempadan dan Tukar Syarat (Serentak)
32. Serahbalik Berimilik semula
33. Serahbalik seluruh tanah
34. Serahbalik sebahagian tanah
35. Pembangunan Tanah Di bawah Enakmen Air
36. Pembangunan Tanah Di bawah Akta Pemuliharaan Tanah
37. Pembangunan Tanah Di bawah Ordinan Taliair

Disposal Of Land

38. Pemberimilikan Tanah
39. Pemberimilikan – Rumah Murah
40. Lesen Pendudukan Sementara (TOL)
41. Lesen Pendudukan Sementara (TOL) Jangka Pendek
42. Pembaharuan TOL
43. Serahhak TOL
44. TOL dan Permit
45. Permit Bahan Batuan
46. Permit Ruang Udara
47. Serahhak Permit Ruang Udara
48. Permit Padang Ragut
49. Pajakan Tanah Rizab
50. Perizaban Tanah
51. Rayuan Penolakan Permohonan
52. Rayuan Lanjut Tempoh Bayaran
53. Rayuan Bayaran Ansuran
54. Rayuan Pengurangan Premium
55. Pemberimilikan tanah Kerajaan melalui lelongan
56. Pemberimilikan tanah di bawah GSA
57. Pajakan Tanah Rizab
58. Hak Lalu-lalang Awam
59. Hak Lalu-lalang Persendirian
60. Lesen Carigali
61. Pembaharuan Lesen Carigali
62. Pajakan Melombong
63. Pembaharuan Pajakan Melombong
64. Pengisytiharan Pembatalan Rezab Melayu
65. Pengisytiharan Rezab Melayu
66. Pengisytiharan Ubahsuai Had atau Sempadan Rezab Melayu
67. Pengisytiharan Untuk Memasukkan Tanah di bawah Rezab Melayu
68. Permohonan Untuk Menambah atau Memansuh atau Meminda Jadual Kedua Enakmen Rezab Melayu
69. Proses Mewartakan Tanah di bawah Akta Pemuliharaan Tanah 1960
70. Permohonan di bawah Akta Elektrik 1990
71. Pemberimilikan Tanah Bawah Tanah

Land Aquisition

72. Pengambilan dibawah Seksyen 4
73. Pengambilan dibawah Seksyen 8
74. Pengambilan dibawah Seksyen 3(1)(b)/(c)

Consent

75. Kebenaran Pindahmilik/gadai/pajak

Enforcement

76. Seksyen 49 – Kemaraan Sungai atau Laut
77. Seksyen 100 – Perampasan Tanah Akibat Tidak Menjelaskan Cukai Tanah (Borang 8a)
78. Seksyen 127 – Pelanggaran Syarat, Kompaun dan Tindakan Perampasan Tanah
79. Seksyen 351 & 352 – Tanah Terbiar
80. Seksyen 425 – Pencerobohan Tanah Kerajaan
81. Seksyen 426 – Pencerobohan Ruang Udara Tanah Kerajaan
82. Seksyen 428 – Halangan Hak Lalulang
83. Bab 4 Bahagian 2 – Siasatan
84. Lain-lain Penguatkuasaan

Auction

85. Perintah Jualan

Vision/Mission

Vision

ICT - Towards an advanced, effective and accurate National Land Affairs Management System.

Mission

To develop and implement an ICT-based National Land Affairs Management System to accelerate national development.

 

Concept

eTanah Concept

1. Menyediakan satu point of contact bagi pelanggan di kaunter dalam mendapatkan perkhidmatan.
2. Pelanggan boleh mendapat maklumat dan perkhidmatan secara on-line.
3. Bayaran cukai boleh dibuat di pusat bayaran setempat (seperti di Pejabat Pos dan TMpoint), di samping mana-mana pejabat tanah di dalam negeri berkenaan.
4. Urusan Permintaan Ukur dan cetakan Pelan Akui dapat dibuat secara on-line antara pentadbir tanah dan JUPEM.
5. Ulasan Jabatan Teknikal dapat dipercepat dengan bantuan MyGDI.
6. Prosesan urusan dalaman melalui komputer dapat dibuat dengan lebih mudah dan cepat.
7. Pembangunan sistem berasaskan web memudahkan penggunaan sistem oleh pengguna dalam pejabat tanah dan capaian maklumat oleh pelanggan tanpa mengabaikan aspek keselamatan.

History & Cronology

ETanah History & Chronology

History & Cronology

Bagi merealisasikan pengkomputeran keseluruhan fungsi pengurusan dan pentadbiran tanah di negara ini, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE) merancang bagi mewujudkan satu sistem berkomputer yang bersepadu yang dikenali sebagai projek Sistem Permodelan Pejabat Tanah (SPPT) atau e-Tanah.

Kajian SPPT telah disiapkan oleh Perunding Tempatan iaitu Syarikat Sepakat Computer Consultant Sdn Bhd (SCC) pada Ogos 2002. Kajian telah dikemukan kepada Jawatankuasa SPPT, JTIT Mampu serta agensi-agensi pusat dan diterima sebagai asas bagi melaksanakan projek ini.

Objektif utama pewujudan e-Tanah ini ialah untuk membangunkan sistem pengurusan dan pentadbiran tanah yang bersepadu melalui penggunaan komputer sepenuhnya bagi mencapai hasrat kerajaan untuk melaksanakan Kerajaan Elektronik dalam perkhidmatan awam.

Melalui pelaksanaan e-Tanah yang dirancangkan ini, pengguna akan dapat menjimatkan masa apabila berurusan di pejabat-pejabat tanah. Ini adalah selaras dengan aspirasi kerajaan untuk mempertingkatkan ‘service delivery’ dan memperbaiki corak pentadbiran tanah di semua peringkat yang menjadi rungutan semua pihak pada masa kini.

Di bawah Pakej Ransangan Ekonomi yang diumumkan pada 21 Mei 2003, projek e-Tanah telah disenaraikan sebagai salah satu perakuan yang akan dilaksanakan untuk menyokong pentadbiran tanah di setiap peringkat pentadbiran secara ‘fast track’.

Pada 14 Ogos 2003, SPPT dimasukkan ke dalam agenda Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Kerajaan Elektronik. SPPT mula dikenali sebagai E-tanah. Hasrat bagi melaksanakan e-Tanah ini juga telah dimaklumkan dalam Mesyuarat Majlis Tanah Negara (MTN) pada 18 Disember 2003 yang lalu dan telah diperakui sebagai salah satu daripada projek Kerajaan Elektronik sebagaimana aplikasi-aplikasi perdana yang telah dilaksanakan oleh kerajaan, iaitu projek e-perolehan, PMS dan HRMIS.
Mesyuarat Majlis Tanah Negara kali ke 60 pada 19 Ogos 2004, telah meminta supaya disamping projek perintis, dikaji kemungkinan memperluaskan projek ini kesemua negeri dalam masa secepat mungkin setelah menimbang implikasi kos.

CRONOLOGY

 • JKPTG telah melaksanakan pembangunan ICT dalam 2 urusan pentadbiran tanah melalui:
  – Sistem Pungutan Hasil Tanah (SPHT) mulai tahun 1980; dan
  – Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer (SPTB) mulai tahun 1995
 • Langkah seterusnya adalah untuk mengembangkan penggunaan ICT kepada urusan-urusan lain Pentadbiran Tanah.
  – Program Pemodenan Pejabat Tanah (SPPT) melibatkan perekayasaan proses kerja (BPR) pentadbiran tanah dan pembangunan sistem aplikasi keseluruhan urusan tanah.
 • Langkah 71 dalam Pakej Strategi baru Ke Arah Merangsang Pertumbuhan Ekonomi Negara yang diumumkan oleh YAB Perdana Menteri pada 21 Mei 2003 menggariskan
  “b) Mewujudkan Sistem Pemodenan Pentadbiran Tanah (SPPT) sebagai sistem elektronik untuk menyokong pentadbiran tanah di setiap peringkat pentadbiran tanah secara fast track;
  …”
 • Pada 14 Ogos 2003, SPPT dimasukkan ke dalam agenda Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Kerajaan Elektronik. SPPT mula dikenali sebagai E-tanah.
 • Cadangan Pendekatan dan Kaedah Pelaksanaan Projek E-tanah telah dibentangkan kepada pihak MAMPU, EPU, Kementerian Kewangan dan JPA pada 5 Januari 2004.
 • Pada awal tahun 2004 KTPK mencadangkan pelan pelaksanaan secara Request for Proposal (RFP).
 • Selepas Pilihanraya dan penubuhan kerajaan baru, pada 9 April 2004 Kementerian Kewangan telah mengarahkan supaya projek perintis E-tanah di Pulau Pinang dilaksanakan secara tender terbuka.
 • Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu E-tanah Bil 1/2004 pada 2 -3 Jun 2004 telah memutuskan pindaan skop projek yang meliputi 24 proses utama urusan tanah yang menjadi kepentingan pelanggan dan tidak melibatkan pindaan undang-undang.
 • Mesyuarat Jawatankuasa Perundangan E-tanah Bil. 2/2004 pada 12 Julai 2004 telah meneliti semula sistem-sistem yang sedia ada dan memperakukan sistem-sistem berikut untuk diadaptasi di dalam projek E-tanah.
 • Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan E-tanah pada 26 Julai 2004 telah bersetuju dengan keseluruhan skop dan jadual pelaksanaan projek perintis E-Tanah yang telah dibentangkan.
 • Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu E-tanah Bil. 2/2004 pada 3 Ogos 2004 telah membincangkan dan setuju dengan keseluruhan skop dan jadual pelaksanaan projek perintis E-tanah.
 • Mesyuarat Majlis Tanah Negara kali ke 60 pada 19 Ogos 2004 telah meminta disemak semula perancangan projek dengan kemungkinan perluasan kesemua negeri selewatnya tahun 2008 dengan mengambilkira implikasi kewangan.

 

 

Services Charge

 

Services Charge Rate

 

 

Permohonan Pelupusan

 

Urusan

 

Kadar Caj Baru (RM)

 

Permohonan Pemberimilikan Tanah

200.00

Permohonan LPS

50.00

Pembaharuan LPS

50.00

Permohonan Alihhak LPS

100.00

Permohonan LPS dan Permit

1000.00

Permohonan Permit Bahan Batuan

1000.00

Permohonan Permit Ruang Udara

400.00

Permohonan Alihhak Permit Ruang Udara

50.00

Permohonan Permit Peragutan

30.00

Permohonan Pajakan Tanah Rizab

100.00

Permohonan Perizaban

50.00

Permohonan LPS Jangka Pendek

50.00

Hak Lalulalang Persendirian

300.00

Pembatalan Hak Lalulalang

300.00

Pajak Tanah Bawah Tanah Dibawah Tanah Rizab

100.00

Hakguna Tanah Bawah Tanah

100.00

Pemberimilikan Tanah Dibawah Akta GSA

20.00

Izin Lalu Dibawah Akta Bekalan Elektrik 1990

500.00

Pewartaan Tanah Rizab Melayu

50.00

Masuk Tanah Tanah Rizab Melayu

50.00

Pinda Sempadan Tanah Rizab Melayu

50.00

Batal Tanah Rizab Melayu

50.00

Tambah,Batal Atau Pinda Jadual 2 atau 3

50.00

Permohonan Pemberimilikan Tanah Bawah Tanah

100.00

Bantahan Taksiran Pampasan Dalam Tempoh 21 Hari

100.00

Rayuan Bantahan Masuk Tanah

100.00

 
 

Permohonan Pembangunan

Urusan

 

Kadar Caj Baru (RM)

 

Tukar syarat jenis kegunaan tanah

500.00

Pecah sempadan tanah

75.00

Pecah bahagian tanah

50.00

Penyatuan tanah

100.00

Permohonan serentak pecah sempadan dan tukar syarat

300.00

Pembangunan di bawah Enakmen Air

400.00

Pembangunan tanah di bawah Akta Pemuliharaan Tanah

400.00

Pembangunan tanah di bawah Ordinan Taliair 1953

400.00

Serahbalik dan berimilik semula

200.00

Serahbalik keseluruhan tanah

100.00

Serahbalik sebahagian tanah

200.00

Tukar Syarat dan Membatalkan Warta Ordinan Taliair

300.00

Tukar Syarat Membatalkan Warta Tanah Bukit 1960

300.00

 

Carian

Urusan

 

Kadar Caj Baru (RM)

 

 Carian Pemeriksaan Pelan

20.00

 Cabutan Keterangan

50.00

 Carian Rasmi Hakmilik

100.00

 Carian Rasmi Hakmilik Strata Semua Borang

100.00

 Carian Rasmi Hakmilik dan Maklumat Tidak Berkuatkuasa

100.00

 Carian Rasmi Hakmilik Strata (Borang 4)

100.00

 Carian Rasmi Hakmilik Strata (Borang 2)

100.00

 Carian Rasmi Hakmilik Strata (Borang 3)

100.00

 Carian Persendirian Bukan Urusniaga

30.00

 Carian Persendirian Buku Perbicaraan

30.00

 Carian Persendirian Buku Pembetulan Melalui No Pembetulan

30.00

 Carian Persendirian Buku Perserahan

30.00

 Carian Persendirian Satu Buku Hakmilik

200.00

 Carian Persendirian Dokumen

30.00

 Carian Persendirian Hakmilik

30.00

 Carian Persendirian Hakmilik Batal

30.00

 Carian Persendirian Hakmilik Semua Borang

30.00

 Carian Persendirian Hakmilik Strata - Borang 4

30.00

 Carian Persendirian Hakmilik Strata - Borang 2

30.00

 Carian Persendirian Buku Perserahan melalui Hakmilik

30.00

 Carian Persendirian Buku Pembetulan melalui No Pembetulan

30.00

 Carian Persendirian Penyata Daftar Strata (Borang 3)

100.00

 Carian Persendirian Suratcara

30.00

 Carian Persendirian Sehari Seorang

200.00


 

MUAT TURUN BORANG URUSAN TANAH DAN DOKUMEN ONLINE
Online Land Administration Form and Document Download

 

>>> KLIK DI SINI MUAT TURUN LEBIH BORANG <<< BARU

 

Bil
Nama Borang/ Dokumen
(Form/Document Name)
Penerangan (Description)
1)
Permohonan Untuk Menyerahkan Balik Tanah
2)
Pindahmilik Tanah, Bahagian Atau Pajakan
3)
Pindahmilik Gadaian
4)
Pajakan Tanah
5)
Pajakan Kecil Tanah
6)
Penyerahan Balik Pajakan
7)
Gadaian
8)
Gadaian
9)
Melepaskan Gadaian
10)
Pemberian Isemen
11)
Melepaskan Isemen
12)
Permohonan Untuk Membatalkan Pajakan
13)
Perakuan Pembayaran Yang Kena Dibayar Atas Gadaian
14) Borang 19B
Permohonan Untuk Memasukkan Kaveat Pesendirian
15)
Permohonan Untuk Memasukkan Kaveat Pemegang Lien
16)
Permohonan Untuk Memasukkan Kaveat Amanah
17)
Notis Menarik Balik Kaveat Persendirian
18)
Permohonan Untuk Menyingkirkan Kaveat Persendirian
19)
PEMBERITAHUAN PERTUKARAN ALAMAT HAKMILIK TANAH Seksyen 379
20)
Permohonan Bagi Pendaftaran Perletakhakan Statutori Kepentiangan Berdaftar Mengenai Tanah
21)
Permohonan Bagi Pendaftran Perletakhakan Statutori Kepentingan Boleh Daftar Mengenai Tanah
22)
PERMOHONAN UNTUK MEMAJAK TANAH YANG MEMPUNYAI SEKATANKEPENTINGAN BAGI KAWASAN PERUSAHAAN/PERUMAHAN/TAPAK PENCAWANG ELEKTRIK/LAIN-LAIN
23)
Borang pengemaskinian maklumat Nama, Alamat pembayar bil cukai tanah.
24)
Polisi ini merupakan usaha dan langkah-langkah bagi memperjelaskan tatacara penggunaan e-mel, peranan Ketua Jabatan dan pengguna serta langkah-langkah perlindungan dan penguatkuasaan agar lebih terkawal. Pemakaiannya mula berkuatkuasa pada 1 April 2010.
25)
BORANG PERMOHONAN PENGURANGAN CUKAI SEWA TANAH / TUNGGAKAN / DENDA LEWAT. Permohonan hendaklah dibuat sebelum 31 Mac tiap-tiap tahun dan disertakan dengan salinan resit cukai tanah bagi tahun semasa dan salinan hakmilik. Permohonan tidak akan diproses
26)
PERMOHONAN KEBENARAN PIHAK BERKUASA NEGERI UNTUK MEMINDAHMILIK DAN MENCAGAR TANAH-TANAH/BANGUNAN YANG MEMPUNYAI SEKATAN KEPENTINGAN
27)
PERMOHONAN UNTUK MEMINDAHMILIK DAN MENCAGAR TANAH KAWASAN PERUSAHAAN
28)
BORANG SPOC - Pengesahan maklumat permohonan consent
29)
Permohonan Untuk Mendapatkan Kebenaran Pemerolehan Tanah/Kepentingan Mengenai Tanah Oleh Warganegara Asing
30)
Permohonan Untuk Mendapatkan Kebenaran Pemerolehan Tanah/Kepentingan Mengenai Tanah Oleh Syarikat Asing
31)
Application For Alienation Of State Land (Section 76 National Land Code)
32)
Endorsement Of An Application In The Register Document Title
33)
Cancellation Of The Note Of The Application On The Register Document Title
34)
Endorsement Of Memorial Of Surrender
35)
Notice That Land Revenue Is Due (Section 81 and 82)
36)
(Transmission) Seksyen 346(1)
37)
Polisi Untuk Memanjangkan Tempoh Pegangan Tanah
38)
A. Permohonan untuk meminda apa-apa syarat nyata atau sekatan kepentingan B. Permohonan untuk membatal apa-apa syarat nyata atau sekatan kepentingan
39)
Permohonan Cantuman Tanah Seksyen 147, KTN
40)
Permohonan Enakmen Air
41)
Permohonan Kebenaran Menggunakan Tanah Kerajaan
42)
Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) Seksyen 65, KTN 1965
43)
Permohonan Meminda Sempadan Mukim Seksyen 11(ca)
44)
Permohonan Mengeluarkan Tanah dari kawasan pengaliran / ordinan taliair yang diwartakan
45)
Permohonan Mengeluarkan Tanah Dari Kawasan Tanah Bukit Yang Diwartakan
46)
Permohonan Pecah Bahagian Tanah Seksyen 140, KTN
47)
Untuk Senarai Semak
48)
Permohonan Pemberimilikan Tanah Kerajaan, seksyen 76, KTN
49)
Permohonan Pemberimilikan Tanah, Seksyen 76, KTN
50)
Permohonan Penyerahan Dan Pemberimilikan Semula Tanah, Seksyen 204(D), KTN
51)
Permohonan Penyerahan Keseluruhan Tanah
52)
Permohonan Penyerahan Sebahagian Tanah
53)
Permohonan Perakuan Meluluskan Pindahmilik Tanah Estet
54)
Permohonan Permit Bahan Batuan bagi tujuan kuari / pengambilan pasir i atas tanah kerajaan / tanah persendirian
55)
Permohonan Permit Membina Menara Telekomunikasi di atas tanah yang berkategorikan pertanian
56)
Permohonan Permit Ruang Udara, Seksyen 75A, KTN
57)
Seksyen 124(1)(a), KTN
58)
Seksyen 104, KTN
59)
Senarai Semak Bagi Permohonan Untuk Mendapat Kebenaran Pemerolehan Hartanah/Kepentingan Mengenai Tanah Oleh Pemastautin Tetap (PR)
60)
Permohonan Pemerolehan Hartanah/Kepentingan mengenai tanah oleh Syarikat Asing
61)
Permohonan Untuk Mendapat Kebenaran Pemerolehan Hartanah/Kepentingan Mengenai Tanah Oleh Warganegara Asing
62)
Senarai Semak Bagi Permohonan Untuk Mendapat Kebenaran Pihak berkuasa negeri untuk pecah sempadan dan pecah bahagian.
63)
(Borang 16 A) Seksyen 242 KTN
64)
(Borang 19 D) Seksyen 330 KTN
65)
(Borang 19 B) Seksyen 323 KTN
66)
(Borang 16 N) Seksyen 278 KTN
67)
Seksyen 346 KTN
68)
(Borang 15 A) Seksyen 221 KTN
69)
(Borang 10D dan 11C) Seksyen 175, 187 B KTN
70)
(Borang 15 C) Seksyen 239 KTN
71)
(Borang 16 F) Seksyen 259 KTN
72)
Seksyen 420 KTN
73)
(Borang 19 H) Seksyen 326 KTN
74)
(Borang 14 A) Seksyen 215, 217, 218 KTN
75)
Seksyen 378 KTN
76)
Seksyen 3, Akta Pengambilan Tanah
77)
Permohonan Penyerahan Tanah Dan Pemberimilikan Tanah
78 Borang Pengecualian Bayaran Denda (Urusniaga dan Bukan Urusniaga) Borang Permohonan Pengecualian Bayaran Denda Lewat Pendaftaran
79 Borang 37 Permohonan Pendaftaran Diri Sebagai Pemegang Amanah (Akta Tanah Pulau Pinang - PLR)

Terma Data Terbuka

Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat seperti di bawah.

1. Penggunaan data di bawah terma ini
Pemilik data memberi kebenaran penggunaan data tanpa sebarang caj.

2. Pengguna boleh melaksanakan perkara yang berikut:
(i) Salin, terbit, edar dan pindah data;

(ii) Adaptasi data;

(iii) Guna data secara komersial dan tidak komersial; dan

(iv) Gabung data dengan data lain atau rangkum data dalam produk atau aplikasi.

3. Sekiranya melaksanakan mana-mana daripada yang dinyatakan pada para 2, pengguna HENDAKLAH:
(i) Menyatakan sumber data dalam produk atau aplikasi berdasarkan pernyataan yang ditentukan oleh pemilik data;

(ii) Menyediakan pautan kepada Terma Penggunaan ini; dan

(iii) Sekiranya pemilik data tidak menyediakan pernyataan pemilik harta intelek data, pengguna hendaklah menggunakan pernyataan seperti yang berikut:
"Data dan maklumat tertakluk di bawah Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan Malaysia 1.0 "

4. PENGECUALIAN
Terma Penggunaan ini tidak memperuntukkan sebarang hak terhadap:
(i) Data peribadi;

(ii) Nama, jata, logo atau sebarang simbol rasmi pemilik data;

(iii) Logo organisasi sektor awam atau jabatan;

(iv) Lambang diraja dan lambang tentera;

(v) Hak pihak ketiga yang mana pemilik data tiada kuasa terhadapnya;

(vi) Sebarang hak harta intelek termasuk paten, tanda dagangan dan hak reka bentuk; dan

(vii) Dokumen identiti seperti Pasport Malaysia, MyKad.

5. TIADA JAMINAN
(i) Data adalah dalam bentuk seperti yang disediakan oleh pemilik data. Pemilik data dikecualikan daripada sebarang representasi, waranti, obligasi dan liabiliti berhubung data; dan

(ii) Pemilik data tidak bertanggungjawab terhadap sebarang ralat dan kehilangan data. Pemilik data juga tidak bertanggungjawab terhadap sebarang jenis kehilangan, kecederaan atau kerosakan kesan daripada penggunaan data tersebut. Pemilik data tidak memberikan jaminan data disediakan secara berterusan.

6. UNDANG-UNDANG
Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.

Tarikh Pindaan: 30 SEPTEMBER 2015

Data Terbuka Kerajaan Negeri Pulau Pinang

 Layari http://data.penang.gov.my/ bagi Data Terbuka Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Layari http://www.data.gov.my/ bagi Data Terbuka Sektor Awam

data

 

piagampelanggan

 

LANDS AND MINES OFFICE PENANG
Level 3, 19, 21 and 22, 10000 KOMTAR,
Penang, Malaysia.
Tel: +604-6505211
Faks: +604-2619588
eMail: webptg[at]penang[dot]gov[dot]my

Copyright © 2013-2016 Lands and Mines Office Penang.
Information Technology Division.
Best view, please use Internet Explorer 11 or higher, Mozilla Firefox 27.0.1 or higher,Safari and Google Chrome with resolution 1280x800 pixels or higher.

Last Updated On:

15 April 2024 | 11:50 AM

  QRCurve

  

Harap Maaf, sistem daftar masuk pengguna tidak boleh beroperasi buat masa ini.

Segala kesulitan amatlah dikesali.

Sekian, terima kasih.

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10