MUAT TURUN BORANG URUSAN TANAH DAN DOKUMEN ONLINE
Online Land Administration Form and Document Download

 

>>> KLIK DI SINI MUAT TURUN LEBIH BORANG <<< BARU

 

Bil
Nama Borang/ Dokumen
(Form/Document Name)
Penerangan (Description)
1)
Permohonan Untuk Menyerahkan Balik Tanah
2)
Pindahmilik Tanah, Bahagian Atau Pajakan
3)
Pindahmilik Gadaian
4)
Pajakan Tanah
5)
Pajakan Kecil Tanah
6)
Penyerahan Balik Pajakan
7)
Gadaian
8)
Gadaian
9)
Melepaskan Gadaian
10)
Pemberian Isemen
11)
Melepaskan Isemen
12)
Permohonan Untuk Membatalkan Pajakan
13)
Perakuan Pembayaran Yang Kena Dibayar Atas Gadaian
14) Borang 19B
Permohonan Untuk Memasukkan Kaveat Pesendirian
15)
Permohonan Untuk Memasukkan Kaveat Pemegang Lien
16)
Permohonan Untuk Memasukkan Kaveat Amanah
17)
Notis Menarik Balik Kaveat Persendirian
18)
Permohonan Untuk Menyingkirkan Kaveat Persendirian
19)
PEMBERITAHUAN PERTUKARAN ALAMAT HAKMILIK TANAH Seksyen 379
20)
Permohonan Bagi Pendaftaran Perletakhakan Statutori Kepentiangan Berdaftar Mengenai Tanah
21)
Permohonan Bagi Pendaftran Perletakhakan Statutori Kepentingan Boleh Daftar Mengenai Tanah
22)
PERMOHONAN UNTUK MEMAJAK TANAH YANG MEMPUNYAI SEKATANKEPENTINGAN BAGI KAWASAN PERUSAHAAN/PERUMAHAN/TAPAK PENCAWANG ELEKTRIK/LAIN-LAIN
23)
Borang pengemaskinian maklumat Nama, Alamat pembayar bil cukai tanah.
24)
Polisi ini merupakan usaha dan langkah-langkah bagi memperjelaskan tatacara penggunaan e-mel, peranan Ketua Jabatan dan pengguna serta langkah-langkah perlindungan dan penguatkuasaan agar lebih terkawal. Pemakaiannya mula berkuatkuasa pada 1 April 2010.
25)
BORANG PERMOHONAN PENGURANGAN CUKAI SEWA TANAH / TUNGGAKAN / DENDA LEWAT. Permohonan hendaklah dibuat sebelum 31 Mac tiap-tiap tahun dan disertakan dengan salinan resit cukai tanah bagi tahun semasa dan salinan hakmilik. Permohonan tidak akan diproses
26)
PERMOHONAN KEBENARAN PIHAK BERKUASA NEGERI UNTUK MEMINDAHMILIK DAN MENCAGAR TANAH-TANAH/BANGUNAN YANG MEMPUNYAI SEKATAN KEPENTINGAN
27)
PERMOHONAN UNTUK MEMINDAHMILIK DAN MENCAGAR TANAH KAWASAN PERUSAHAAN
28)
BORANG SPOC - Pengesahan maklumat permohonan consent
29)
Permohonan Untuk Mendapatkan Kebenaran Pemerolehan Tanah/Kepentingan Mengenai Tanah Oleh Warganegara Asing
30)
Permohonan Untuk Mendapatkan Kebenaran Pemerolehan Tanah/Kepentingan Mengenai Tanah Oleh Syarikat Asing
31)
Application For Alienation Of State Land (Section 76 National Land Code)
32)
Endorsement Of An Application In The Register Document Title
33)
Cancellation Of The Note Of The Application On The Register Document Title
34)
Endorsement Of Memorial Of Surrender
35)
Notice That Land Revenue Is Due (Section 81 and 82)
36)
(Transmission) Seksyen 346(1)
37)
Polisi Untuk Memanjangkan Tempoh Pegangan Tanah
38)
A. Permohonan untuk meminda apa-apa syarat nyata atau sekatan kepentingan B. Permohonan untuk membatal apa-apa syarat nyata atau sekatan kepentingan
39)
Permohonan Cantuman Tanah Seksyen 147, KTN
40)
Permohonan Enakmen Air
41)
Permohonan Kebenaran Menggunakan Tanah Kerajaan
42)
Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) Seksyen 65, KTN 1965
43)
Permohonan Meminda Sempadan Mukim Seksyen 11(ca)
44)
Permohonan Mengeluarkan Tanah dari kawasan pengaliran / ordinan taliair yang diwartakan
45)
Permohonan Mengeluarkan Tanah Dari Kawasan Tanah Bukit Yang Diwartakan
46)
Permohonan Pecah Bahagian Tanah Seksyen 140, KTN
47)
Untuk Senarai Semak
48)
Permohonan Pemberimilikan Tanah Kerajaan, seksyen 76, KTN
49)
Permohonan Pemberimilikan Tanah, Seksyen 76, KTN
50)
Permohonan Penyerahan Dan Pemberimilikan Semula Tanah, Seksyen 204(D), KTN
51)
Permohonan Penyerahan Keseluruhan Tanah
52)
Permohonan Penyerahan Sebahagian Tanah
53)
Permohonan Perakuan Meluluskan Pindahmilik Tanah Estet
54)
Permohonan Permit Bahan Batuan bagi tujuan kuari / pengambilan pasir i atas tanah kerajaan / tanah persendirian
55)
Permohonan Permit Membina Menara Telekomunikasi di atas tanah yang berkategorikan pertanian
56)
Permohonan Permit Ruang Udara, Seksyen 75A, KTN
57)
Seksyen 124(1)(a), KTN
58)
Seksyen 104, KTN
59)
Senarai Semak Bagi Permohonan Untuk Mendapat Kebenaran Pemerolehan Hartanah/Kepentingan Mengenai Tanah Oleh Pemastautin Tetap (PR)
60)
Permohonan Pemerolehan Hartanah/Kepentingan mengenai tanah oleh Syarikat Asing
61)
Permohonan Untuk Mendapat Kebenaran Pemerolehan Hartanah/Kepentingan Mengenai Tanah Oleh Warganegara Asing
62)
Senarai Semak Bagi Permohonan Untuk Mendapat Kebenaran Pihak berkuasa negeri untuk pecah sempadan dan pecah bahagian.
63)
(Borang 16 A) Seksyen 242 KTN
64)
(Borang 19 D) Seksyen 330 KTN
65)
(Borang 19 B) Seksyen 323 KTN
66)
(Borang 16 N) Seksyen 278 KTN
67)
Seksyen 346 KTN
68)
(Borang 15 A) Seksyen 221 KTN
69)
(Borang 10D dan 11C) Seksyen 175, 187 B KTN
70)
(Borang 15 C) Seksyen 239 KTN
71)
(Borang 16 F) Seksyen 259 KTN
72)
Seksyen 420 KTN
73)
(Borang 19 H) Seksyen 326 KTN
74)
(Borang 14 A) Seksyen 215, 217, 218 KTN
75)
Seksyen 378 KTN
76)
Seksyen 3, Akta Pengambilan Tanah
77)
Permohonan Penyerahan Tanah Dan Pemberimilikan Tanah
78 Borang Pengecualian Bayaran Denda (Urusniaga dan Bukan Urusniaga) Borang Permohonan Pengecualian Bayaran Denda Lewat Pendaftaran
79 Borang 37 Permohonan Pendaftaran Diri Sebagai Pemegang Amanah (Akta Tanah Pulau Pinang - PLR)

piagampelanggan

 

Terma Data Terbuka

Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat seperti di bawah.

1. Penggunaan data di bawah terma ini
Pemilik data memberi kebenaran penggunaan data tanpa sebarang caj.

2. Pengguna boleh melaksanakan perkara yang berikut:
(i) Salin, terbit, edar dan pindah data;

(ii) Adaptasi data;

(iii) Guna data secara komersial dan tidak komersial; dan

(iv) Gabung data dengan data lain atau rangkum data dalam produk atau aplikasi.

3. Sekiranya melaksanakan mana-mana daripada yang dinyatakan pada para 2, pengguna HENDAKLAH:
(i) Menyatakan sumber data dalam produk atau aplikasi berdasarkan pernyataan yang ditentukan oleh pemilik data;

(ii) Menyediakan pautan kepada Terma Penggunaan ini; dan

(iii) Sekiranya pemilik data tidak menyediakan pernyataan pemilik harta intelek data, pengguna hendaklah menggunakan pernyataan seperti yang berikut:
"Data dan maklumat tertakluk di bawah Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan Malaysia 1.0 "

4. PENGECUALIAN
Terma Penggunaan ini tidak memperuntukkan sebarang hak terhadap:
(i) Data peribadi;

(ii) Nama, jata, logo atau sebarang simbol rasmi pemilik data;

(iii) Logo organisasi sektor awam atau jabatan;

(iv) Lambang diraja dan lambang tentera;

(v) Hak pihak ketiga yang mana pemilik data tiada kuasa terhadapnya;

(vi) Sebarang hak harta intelek termasuk paten, tanda dagangan dan hak reka bentuk; dan

(vii) Dokumen identiti seperti Pasport Malaysia, MyKad.

5. TIADA JAMINAN
(i) Data adalah dalam bentuk seperti yang disediakan oleh pemilik data. Pemilik data dikecualikan daripada sebarang representasi, waranti, obligasi dan liabiliti berhubung data; dan

(ii) Pemilik data tidak bertanggungjawab terhadap sebarang ralat dan kehilangan data. Pemilik data juga tidak bertanggungjawab terhadap sebarang jenis kehilangan, kecederaan atau kerosakan kesan daripada penggunaan data tersebut. Pemilik data tidak memberikan jaminan data disediakan secara berterusan.

6. UNDANG-UNDANG
Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.

Tarikh Pindaan: 30 SEPTEMBER 2015

Data Terbuka Kerajaan Negeri Pulau Pinang

 Layari http://data.penang.gov.my/ bagi Data Terbuka Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Layari http://www.data.gov.my/ bagi Data Terbuka Sektor Awam

data

 

FREEDOM OF INFORMATION PENANG 2010 (FOI)
 [ENAKMEN 16]

Kerajaan Negeri Pulau Pinang di bawah polisi pentadbiran yang Cekap, Akauntabiliti dan Telus (CAT), telah berusaha bagi memastikan rakyat Pulau Pinang diberi kebebasan untuk mengakses maklumat melalui saluran yang betul dan tepat. Selaras dengan tujuan tersebut, Enakmen Kebebasan Maklumat Pulau Pinang 2010 telah diwartakan.

Enakmen Kebebasan Maklumat Pulau Pinang 2010 [Enakmen 16] telah diwartakan pada 2 Februari 2012 dan berkuatkuasa mulai 1 Januari 2015. Bagi tujuan pelaksanaan Enakmen 16 ini, maka dua (2) undang-undang subsidiari berkaitan Enakmen telah disediakan dan berkuatkuasa pada 1 Januari 2015. Dua (2) subsidiari dimaksudkan adalah seperti berikut :

  1. Peraturan-Peraturan Kebebasan Maklumat Pulau Pinang (Akses Kepada Maklumat) 2014; dan

  2. Kaedah-Kaedah Lembaga Rayuan Kebebasan Maklumat Pulau Pinang 2014

Mana-mana individu yang ingin mendapatkan sebarang maklumat daripada Jabatan Kerajaan Negeri, Badan Berkanun Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan, maka permohonan boleh dibuat mengikut ketetapan peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Enakmen dan juga undang-undang subsidiari berkenaan. Permohonan mendapatkan maklumat atau akses kepada maklumat hendaklah dibuat kepada Pegawai Maklumat di jabatan terbabit.

 Sekiranya memerlukan sebarang maklumat atau bantuan berhubung perkara ini, sila berhubung dengan pegawai di Bahagian Khidmat Pengurusan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang di talian terus 04- 650 5222 / 5662 atau e-mel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Kaunter khas Enakmen Kebebasan Maklumat (FOI) telah dibuka di kaunter tingkat 3, KOMTAR berkuatkuasa pada 12 Januari 2015 dan akan beroperasi dari 8.00 pagi hingga 5 petang. Pegawai perhubungan ditempatkan di kaunter khas tersebut.

:::   Muat Turun Peraturan-peraturan Kebebasan Maklumat Pulau Pinang (Akses Kepada Maklumat) 2014
     dan Kaedah-kaedah Lembaga Rayuan Kebebasan Maklumat Pulau Pinang 2010

:::  Muat Turun Pautan Senarai IO Enakmen Kebebasan Maklumat Pulau Pinang 2010(FOI).

:::  Muat Turun Warta Enakmen Kebebasan Maklumat Pulau Pinang 2010 (FOI )

:::  Muat Turun Borang Permohonan Untuk Akses Kepada Maklumat (Borang A)

LANDS AND MINES OFFICE PENANG
Level 3, 19, 21 and 22, 10000 KOMTAR,
Penang, Malaysia.
Tel: +604-6505211
Faks: +604-2619588
eMail: webptg[at]penang[dot]gov[dot]my

Copyright © 2013-2016 Lands and Mines Office Penang.
Information Technology Division.
Best view, please use Internet Explorer 11 or higher, Mozilla Firefox 27.0.1 or higher,Safari and Google Chrome with resolution 1280x800 pixels or higher.

Last Updated On:

27 JAN 2023 | 9:11 AM

  QRCurve

  

Harap Maaf, sistem daftar masuk pengguna tidak boleh beroperasi buat masa ini.

Segala kesulitan amatlah dikesali.

Sekian, terima kasih.

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10