Glosari PTGPP

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Term Definition
Bahan batuan
ertinya apa-apa batuan, batu, kelikir, pasir biasa, tanah biasa, laterit biasa, tanah gembur, tanah liat biasa, tanah lumpur, tanah rumput, gambur, karang, cengkerang dan apa-apa bahan batuan lain di dalam atau di atas mana-mana tanah dan termasuk bahan batuan lain di dalam atau di atas mana-mana tanah dan termasuk bahan-bahan yang diproses darinya selain daripada bahan yang ditakrifkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis berkaitan dengan perlombongan yang pada masa itu berkuat kuasa
Berimilik
ertinya melupuskan tanah Kerajaan untuk selama-lamanya atau untuk satu tempoh beberapa tahun, sebagai balasan kepada pembayaran sewa dan sebaliknya selaras dengan peruntukan-peruntukan seksyen 76 atau apabila digunakan berhubung dengan tempoh sebelum bermulanya Akta ini, melupuskan tanah Kerajaan untuk selama-lamanya untuk satu tempoh beberapa tahun di bawah undang-undang tanah terdahulu (yang bukan merupakan undang-undang yang berhubungan dengan perlombongan)
Blok Sementara
Seksyen 4 Akta Hakmilik Strata 1985 mentakrifkan "blok sementara" sebagai suatu blok berkenaan dengan sesuatu bangunan yang dicadang untuk atau sedang didirikan atas bangunan atau tanah yang baginya suatu hakmilik strata sementara yang berasingan telah dipohon.
Cukai Tanah
Cukai Tanah ditafsirkan sebagai "sewa" di bawah Seksyen 5 Kanun Tanah Negara 1965 sebagai: (i) apa-apa jumlah wang tahunan yang dikenakan kepada Pihak Berkuasa Negeri (PBN) sebagai sewa. (ii) apa-apa pembayaran lain yang terhutang kepada PBN yang mengikut mana-mana undang-undang bertulis hendaklah dipungut seolah-olah ia adalah sewa atau hasil tanah; dan (iii) apa-apa fee yang akan dibayar kepada PBN berkenaan dengan tunggakan sewa menurut kuasa kaedah-kaedah di bawah Seksyen 14.
Daerah
ertinya apa-apa kawasan yang ditubuhkan dengan berpatutan sebagai sebuah daerah di bawah peruntukan-peruntukan seksyen 11 atau menurut kuasa seksyen 442 disifatkan sebagai sebuah daerah yang ditubuhkan sedemikian
Daftar subsidiari
ertinya daftar hakmilik subsidiari yang disenggarakan di bawah peruntukan-peruntukan seksyen 161 yang telah dimansuhkan (yang walau bagaimanapun, menurut kuasa dan tertakluk kepada subseksyen (2) seksyen 82 Akta Hakmilik Strata 1985, menerus dipakai kepada kes-kes yang disebut dan setakat mana yang diperuntukkan dalam subseksyen tersebut) dan termasuklah suatu daftar strata sebagaimana ditakrifkan dalam seksyen 4 Akta itu
Dokumen hakmilik daftaran sementara
ertinya suatu dokumen hakmilik daftaran yang disediakan selaras dengan peruntukan-peruntukan sekseyn 172C
Dokumen hakmilik strata
ertinya apa-apa dokumen hakmilik daftar berkomputer atau dokumen hakmilik keluaran berkomputer yang disimpan secara maya dalam pangkalan data tanah dan termasuk cetakannya
Gadaian
merupakan satu urusniaga dimana tuan punya tanah atau pajakan memindahkan hak kepentingannya keatas tanah berimilik kepada pihak kedua sebagai jaminan kepada pembayaran pinjaman,anuiti dan lain-lain bayaran bertempoh. Tuanpunya tanah masih lagi memegang hak keatas tanah itu.Tuan punya tanah atau pajakan biasanya dikenali sebagai Penggadai dan pihak kedua yang memberi pinjaman diistilahkan sebagai Pemegang Gadaian. Pada kebiasaannya Penggadai (chargor) adalah merupakan orang atau badan yang memilikki sesuatu tanah atau kepentingan. . Manakala Pemegang Gadaian pula adalah pihak yang menerima gadaian
Geran
ertinya dokumen hakmilik daftaran dalam Borang 5B (iaitu dalam borang yang sesuai di bawah Akta ini dengan tanah yang dipegang di bawah hakmilik Pejabat Pendaftaran untuk selama-lamanya)

PEJABAT TANAH DAN GALIAN PULAU PINANG
Paras 3, 19, 21 dan 22, 10000 KOMTAR,
Pulau Pinang, Malaysia.
Tel: +604-6505211
Faks: +604-2619588
eMel: webptg[at]penang[dot]gov[dot]my

Hakcipta Terpelihara © 2013-2016
Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Pulau Pinang. BahagianTeknologi Maklumat.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 11 ke atas, Mozilla Firefox 27.0.1 ke atas,Safari dan Google Chrome dengan resolusi melebihi 1280 x 800 pixels.

Tarikh & Masa Kemaskini:

14 Jun 2024 | 3:57 PM

 QRCurve

 

Harap Maaf, sistem daftar masuk pengguna tidak boleh beroperasi buat masa ini.

Segala kesulitan amatlah dikesali.

Sekian, terima kasih.

Pilihan Bahasa | Bahasa Lain

ss2s3s4s5s6s7s8s9s10